Số lượt truy cập

888234

/ Văn phòng Sở

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Sở Công Thương năm 2022

Ngày 12/5/2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 3035/KH-SCT ngày 12/5/2022 về thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Sở Công Thương năm 2022