Số lượt truy cập

1517283

/ Văn phòng Sở

Báo cáo hoạt động thực hiện khai báo công tác BHXH cho CBCC Sở Công Thương tháng 8

Văn phòng Sở đã thực hiện hoạt động thực hiện khai báo công tác BHXH cho CBCC Sở Công Thương tháng 8.

Văn phòng Sở đã thực hiện hoạt động thực hiện khai báo công tác BHXH cho CBCC Sở Công Thương tháng 8. Nội dung cụ thể như sau:
Đã thực hiện gửi qua phần mềm TS24 - hệ thống BHXH để Giải quyết thủ tục nghỉ chế đố BHXH cho CBCC phòng QLTM, chế độ nâng lương, nâng mức phụ cấp thâm niên nghề cho 2 CBCC thuộc Thanh tra Sở và nộp hồ sơ giấy cho Bộ phận 1 cửa BHXH Đồng Nai cho CBCC nghỉ hưu từ tháng 9 và khai báo giảm lạo động do có nhân sự xin nghỉ việc tại phòng KHTCTH