Số lượt truy cập

1517265

/ Tin tức

Đồng Nai: Ban hành công nhận kết quả đánh giá Dân vận chính quyền năm 2023 đối với các Sở, ban, ngành và đơn vị trực thuộc UBND tỉnh.

Công nhận mức độ hoàn thành dân vận chính quyền năm 2023, như sau: 1. Đối với các Sở, ban, ngành a) Cấp độ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” bao gồm: - Ban Dân tộc; - Sở Ngoại vụ; - Sở Nội vụ; - Sở Thông tin và Truyền thông; - Thanh tra tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh; - Sở Công Thương; - Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội; - Sở Tư pháp; - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. b) Mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” bao gồm: - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - Ban quản lý các Khu công nghiệp; - Sở Tài nguyên và Môi trường, - Sở Y tế; - Sở xây dựng; - Sở Giáo dục và Đào tạo; - Sở Giao thông vận tải; - Sở kế hoạch và đầu tư, - Sở Khoa học và Công nghệ; - Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học. 2. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh a) Cấp độ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” bao gồm: - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. - Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao. b) Mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” bao gồm: - Trường Đại học Đồng Nai. - Đài Phát thanh Truyền h

Công nhận mức độ hoàn thành dân vận chính quyền năm 2023, như sau:
1. Đối với các Sở, ban, ngành
a) Cấp độ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” bao gồm:
- Ban Dân tộc;
- Sở Ngoại vụ;
- Sở Nội vụ;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Thanh tra tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Công Thương;
- Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Tư pháp;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” bao gồm:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Ban quản lý các Khu công nghiệp;
- Sở Tài nguyên và Môi trường,
- Sở Y tế;
- Sở xây dựng;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở kế hoạch và đầu tư,
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học.
2. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh
a) Cấp độ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” bao gồm:
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao.
b) Mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” bao gồm:
- Trường Đại học Đồng Nai.
- Đài Phát thanh Truyền hình ;
- Trường Cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai;
- Ban quản lý dự án bồi thường GPMB và hỗ trợ tái định cư
- Nhà xuất bản Đồng Nai;
- Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Văn Hóa Đồng Nai;
- Trường Cao đẳng Y tế;
- BQL dự án đầu tư xây dựng công trình GT tỉnh