Số lượt truy cập

1517259

/ Văn phòng Sở

Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại Sở Công Thương năm 2023

Ngày 31/3/2023, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại Sở Công Thương năm 2023

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”;

Căn cứ Hướng dẫn số 189/HD-BCĐ-PV05 ngày 06/4/2022 của BCĐ PC AIDS, TP&TNXH tỉnh Đồng Nai về việc xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”;

Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại Sở Công Thương năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tổ chức, thực hiện của người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong cơ quan và khu vực xung quanh trụ sở làm việc.

2. Việc triển khai thực hiện Thông tư 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trường, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự của cơ quan; đăng ký thi đua phấn đấu đạt tiêu chuẩn tập thể lao động tiên tiến, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, công nhân viên phòng chống các tai nạn, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ... Đảm bảo 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động đăng ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng Trụ sở đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”.

2. Tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng cơ quan “An toàn về an ninh trật tự”, từ đó nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của mọi người về công tác bảo vệ ANTT, tích cực thực hiện các nội dung quy định về đảm bảo ANTT trong cơ quan cũng như ở khu dân cư nơi cư trú. Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống cháy nổ, phòng chống các tệ nạn xã hội...

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực chủ động thực hiện kế hoạch phối hợp giữa cơ quan với chính quyền, công an địa phương nơi cơ quan đặt trụ sở làm việc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý, giáo dục cán bộ công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan và các quy định của địa phương.

4. Không để xảy ra tội phạm và bạo lực trong cơ quan; không có cán bộ công chức, viên chức, người lao động vi phạm pháp luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội; không để xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng. Nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

5. Lực lượng dân quân tự vệ của Sở Công Thương thường xuyên xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; thi đua phấn đấu hàng năm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trở lên, không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch.

2. Giao Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ theo quy định. Đồng thời, phối hợp Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và TNXH tỉnh Đồng Nai thực hiện quy trình công nhận danh hiệu đạt tiêu chuẩn ”An toàn về an ninh trật tự” năm 2023.