Số lượt truy cập

1517345

/ Văn phòng Sở

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023

Ngày 31/3/2023, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 1540/KH-SCT về việc thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-BCĐ ngày 01/3/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023.

Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, các phòng, đơn vị thuộc Sở, tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm. Công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm gắn liền với triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa ở địa bàn dân cư và cần lồng ghép với việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tội phạm; các chương trình kinh tế xã hội địa phương nhằm phát huy, sử dụng có hiệu quả tối đa các nguồn lực.

- Tuyên truyền trong toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong ngành về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành công thương trong công tác đấu tranh, phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Xây dựng cơ quan, đơn vị lành mạnh, đời sống văn minh, nói không với tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy và mại dâm.

- Góp phần thực hiện thành công chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0.3%, giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Xác định công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cần thiết trong chiến lược phát triển kinh tế của ngành công thương, các phòng, đơn vị thuộc Sở cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm kiềm chế, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm sau đây:

1. Tổ chức thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch, Đề án về phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 311-KH/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 742/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về "Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy".

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy, Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, huy động mọi nguồn lực, vận động nhân dân tích cực tham nhằm kiềm chế, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm.

2. Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống ma túy, mại dâm nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn thể CBCCVC, người lao động ngành công thương về công tác đấu tranh, phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm để tự phòng ngừa và tham gia phòng, chống góp phần làm giảm các tệ nạn này.

Đa dạng hóa các nội dung, hình thức và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả tháng hành động, Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy, HIV/AIDS.

3. Lồng ghép thực hiện tốt các chương trình kinh tế - xã hội trên địa bàn để hỗ trợ vốn, dạy nghề, giải quyết việc làm cho người hoạt động mại dâm hoàn lương, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

4. Phối hợp với Công an tỉnh, Cục hải quan, Ban quản lý các khu công nghiệp tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ vệc xuất, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng, các loại tiền chất công nghiệp, không để các đối tượng lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tiền chất công nghiệp, đặc biệt chú ý quản lý chặt chẽ các loại tiền chất sử dụng để sản xuất ma túy.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

  1. Văn phòng Sở

Tiếp tục tuyên tuyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, trung tâm thuộc sở Luật Phòng, chống ma túy ngày 30/3/2021; Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống ma túy.

  1. Phòng Kỹ thuật và Quản lý năng lượng

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp trên địa bàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp, người quản lý quản lý tiền chất công nghiệp tránh thất thoát vào sản xuất ma túy;

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành hướng dẫn, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của các đơn vị có liên quan đến công tác sản xuất, kinh doanh, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp trên địa bàn; phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện những sai sót, kẽ hở trong công tác quản lý, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật;

- Quản lý chặt chẽ việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là các tiền chất công nghiệp. Rà soát, thống kê số lượng các đơn vị kinh doanh tiền chất công nghiệp để phục vụ công tác quản lý, theo dõi và phối hợp.

- Kịp thời thông tin, trao đổi với Công an tỉnh, các cơ quan chức năng để có biện pháp phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm khi nhận được nguồn tin, tài liệu hoặc phát hiện những sai phạm trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy;

- Định kỳ thực hiện chế độ báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp trên hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia tại địa chỉ http://chemicaldata.gov.vn/cms.xc theo quy định tại Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật hóa chất.

3. Thanh tra sở

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp trên địa bàn để phát hiện những sai sót, kẽ hở trong công tác quản lý, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

- Xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiền chất không có giấy chứng nhận, không lập sổ theo dõi trong quá trình sản xuất kinh doanh tiền chất công nghiệp.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường công tác kiểm tra các ngành nghề sản xuất, kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS trên các phương tiện thông tin đại chúng, website Sở Công Thương về các chủ trương, chính sách, giải pháp của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

5. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Lồng ghép thực hiện tốt các Chương trình Khuyến công trên địa bàn để hỗ trợ vốn, tập huấn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho những người lầm lỡ vướng vào HIV/AIDS, ma túy, mại dâm hoàn lương ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở

- Căn cứ các nhiệm vụ được phân công, triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, thiết thực phù hợp với tính chất, đặc thù của từng phòng, đơn vị;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đơn vị mình về công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm...;

2. Văn phòng Sở

Giao Văn phòng Sở tham mưu theo dõi, đôn đốc các phòng liên quan thực hiện Kế hoạch, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh theo quy định.