Số lượt truy cập

1517231

/ Tin tức

Sở Công Thương: Ban hành kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2024. Sở Công Thương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Chủ đề năm 2024: “Xây dựng chính quyền thân thiện” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; đổi mới lề lối làm việc của chính quyền cơ sở từ “mệnh lệnh hành chính” sang “phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục”; Xây dựng phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” hướng đến sự hài lòng của người dân đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị. 

- Tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực điều hành chính quyền, phát huy vai trò của các đoàn thể, phát huy quyền làm chủ của nhân dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới theo phương châm hành động là: “Sâu sát - Phù hợp - Thực chất - Đồng thuận”. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giai cấp, về giới trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Phát huy nội lực, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân nhằm thực hiện tốt các phong trào cách mạng; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện. 

- Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 76/NQCP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng quan liêu, tham nhũng; tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của dân; làm tốt công tác thanh tra nhân dân, công tác hòa giải ở cơ sở; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dân; khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

- Triển khai mạnh mẽ các mô hình “dân vận khéo” hướng về người dân, chăm lo cho dân. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tăng 2 Địa chỉ Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: (0251) 3823317 cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm đạo đức công vụ, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân; chú trọng vấn đề nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân, doanh nghiệp, giải quyết kịp thời nhũng khiếu nại của dân, đặc biệt là những vụ việc khiếu kiện kéo dài, tránh hình thành những "điểm nóng". - Các hoạt động công tác dân vận chính quyền phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đi vào chiều sâu; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ để thực hiện tốt công tác dân vận. Nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương.

 I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM

 1. Trên 80% các phòng, đơn vị đạt tiêu chí dân vận khéo; 

2. Trên 80% các phòng, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; 

3. Trên 80% các phòng, đơn vị thực hiện tốt dân vận chính quyền. 

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ công chức, viên chức; Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt công tác dân vận. 

a. Tiếp tục thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình hình mới”; Kết luận số 77- KL/TU ngày 25/01/2017 về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận của các cơ quan nhà nước”; Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 19/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác dân vận; trong đó đề ra phương châm hành động là “Sâu sát, phù hợp, thiết thực, đồng thuận”; Quy chế số 14-QC/TU ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Đồng Nai; Quy chế số 11-QĐ/TU về trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong việc lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 3 Địa chỉ Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: (0251) 3823317 Chí Minh”; Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn khung để cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

b. Tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU, Kế hoạch số 164-KH/TU, Quyết định số 728-QĐ/TU ngày 12/9/2014 về Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu các cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp trong tỉnh với nhân dân; Quyết định số 729-QĐ/TU ngày 12/9/2014 về Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tiếp thu ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Hướng dẫn số 02-HD/TU, Thông tri số 37- TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch Số 09-KHPH/BDVTUBCSĐ.UBND ngày 21/3/2024 kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024 và Kế hoạch Số 10- KH/BDVTU-BCSĐ.UBND ngày 21/3/2024 về xây dựng và thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

c. Tập trung sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, địa phương về công tác dân vận, tôn giáo, dân tộc như: 

- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần tám khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. 

- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Thông báo số 101-TB/TW ngày 03/9/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về chủ trương công tác đối với đạo Tin Lành trong tình hình mới. 

- Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới.

 - Báo cáo 2.5 năm thực hiện Kết luận số 250-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025. 

2.Thực hiện nề nếp quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là trong các cơ quan Nhà nước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân; đảm bảo điều kiện cho nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. 

- Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận của chính quyền phải gắn công tác dân vận với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, từng mặt công tác; gắn công tác dân vận với việc triển khai, thực hiện các chương trình dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”, tạo điều kiện để nhân dân tham gia hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định; kịp thời giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân, tránh tình trạng đơn thư, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, đặc biệt là trong giai đoạn tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

- Tập trung rà soát, cập nhật sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính, dịch vụ công phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024; tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, các quy định về chế độ chính sách, liên quan đến đời sống của nhân dân; thường xuyên tiếp xúc đối thoại với nhân dân; nâng cao trách nhiệm, phẩm chất và năng lực của cán bộ, công chức; tăng cường công tác thanh tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Công Thương; thực hiện công tác kiểm tra đột xuất về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp tại cơ quan, đơn vị (thường xuyên). 

- Quan tâm công tác tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức và nhân dân đấu tranh ngăn chặn các âm mưu bạo loạn của các thế lực thù địch, các vụ việc tiêu cực, gây ảnh hưởng làm mất lòng tin của nhân dân, đồng thời phát động nhân dân tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. 

- Tập trung giải quyết đơn đúng quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng, thời gian, kế hoạch. Tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; các kết luận giải quyết tố cáo và tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý, giải quyết các vụ việc theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 237- KH/TU ngày 18/5/2015 của Tỉnh ủy, Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 về việc thành lập Tổ Công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 1 l-QĐi/TW ngày 18/02/2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những kiến nghị của nhân dân. Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật Phòng chống tham nhũng gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng; thanh tra, kiểm tra công vụ; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về Phòng chống tham nhũng. 

3. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước. 

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị, tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực như sinh hoạt chính trị, nghiên cứu, học tập tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm nhằm hưởng ứng “Ngày vì dân” hàng năm. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp chính quyền, đơn vị, địa phương theo tinh thần Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo các phong trào thi đua. Xác định thực hiện công tác dân vận là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân trong cơ quan; tiếp tục tham mưu đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua “toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” trên phạm vi toàn tỉnh, chú trọng thực hiện các Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao của tỉnh, Bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới; vận động toàn thể đảng viên và cán bộ công chức, viên chức, người lao động ra sức thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. 

- Tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; vận động cán bộ công chức, viên chức tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cán bộ công chức, viên chức. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. 

- Đẩy mạnh công tác “Dân vận khéo” của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm với nhân dân. Làm tốt công tác phát hiện, xây dựng, biểu dương và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Trưởng các phòng, các đơn vị thuộc Sở tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận. 

2. Thực hiện nghiêm theo Quyết định số 3225/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh về tổ chức đánh giá, xếp loại công tác dân vận của cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. 

3. Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc Sở xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024 tại đơn vị. 

4. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch của các phòng, đơn vị thuộc Sở; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh theo quy định; Kịp thời thông tin biểu dương các tập thể và cá nhân làm tốt công tác dân vận. 

5. Giao Phòng Kế hoạch Tài chính tổng hợp chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị đăng tin bài để tuyên truyền công tác dân vận chính quyền. 

6. Giao cho Thanh tra Sở xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận chính quyền của Sở Công Thương; Chủ trì, phối hợp với Văn phòng kiểm tra và kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt công tác dân vận của cơ quan, đơn vị thuộc Sở.