Số lượt truy cập

1517153

/ Tin tức

Sở Công Thương triển khai công văn số 677/STTTT-CĐS ngày 15/03/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về tham khảo quy trình quản lý dự án đầu tư, quản lý hoạt động chi thường xuyên hoạt động ứng dụng

Sở Công Thương triển khai công văn số 677/STTTT-CĐS ngày 15/03/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về tham khảo quy trình quản lý dự án đầu tư, quản lý hoạt động chi thường xuyên hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.

Sở Công Thương đã ban hành Văn bản số 1376/SCT-VP ngày 19/3/2024 về triển khai công văn số 677/STTTT-CĐS ngày 15/03/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về tham khảo quy trình quản lý dự án đầu tư, quản lý hoạt động chi thường xuyên hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin. Nội dung cụ thễ như sau:

Đính kèm Văn bản số 1346/SCT-VP ngày 19/3/2024 đã ban hành

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Sở Công Thương nhận được Công văn số 677/STTTT-CĐS ngày 15/03/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tham khảo quy trình quản lý dự án đầu tư, quản lý hoạt động chi thường xuyên hoạt động ứng dụng công nghệthông tin (đính kèm).

Theo đó có nội dung triển khai “Sở Thông tin và Truyền thông sao gửi dạng cẩm nang, hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện quy trình quản lý dự án đầu tư, quản lý hoạt động chi thường xuyên hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Sóc Trăng; giới thiệu để các đơn vị, địa phương nghiên cứu, vận dụng; trong quá trình vận dụng có đối chiếu với các quy định hiện hành, mới ban hành như: Luật Đấu thầu mới, Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ chuẩn bị sửa đổi, bổ sung và các văn bản pháp lý, chỉ đạo của UBND tỉnh có liên quan để so sánh, cập nhật thêm, điều chỉnh phù hợp để triển khai.”; Giám đốc Sở Công Thương có ý kiến như sau:

Sao gửi các phòng, đơn vị Công văn trên để nghiên cứu, hướng dẫn và tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức do đơn vị mình quản lý biết, thực hiện; quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, chủ động liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông cùng nghiên cứu, phối hợp./.