Số lượt truy cập

1517258

/ Tin tức

Sở Công Thương triển khai Văn bản số 1368/UBND-THNC ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu q

Sở Công Thương triển khai Văn bản số 1368/UBND-THNC ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Ngày 25/3/2024, Sở Công Thương ban hành Văn bản số 1494/SCT-VP triển khai Văn bản số 1368/UBND-THNC ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia. Nội dung cụ thể như sau:

Đính kèm Văn bản đã ban hành

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1368/UBND-THNC ngày 05/02/2024 về việctriển khai thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia (gọi tắt là Đề án TTDLQG); Giám đốc Sở Công Thương có ý kiến chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở như sau:

a)Đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị có trách nhiệm triển khai, tổchức quán triệt triển khai nội dungĐềán TTDLQG đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộcthẩmquyền quản lý theo quy định; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao tạiĐềánTTDLQG;

b)Thực hiện rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo nguyêntắc“đúng, đủ, sạch, sống” thuộc phạm vi quản lý; rà soát dữ liệu thông tin có liên quan đến con người được quản lý theo các quy trình, nghiệp vụ chuyên ngành và phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng phương án đồng bộ dữ liệu con người thuộc phạm vi quản lý theo quy định;

c)Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin theo quy định;

d)Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Sở Tư pháp tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc ban hànhmớicác văn bản pháp luật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệuquốcgia và các cơsởdữ liệuquốcgia, cơ sởdữ liệu chuyên ngành.

e)Giao Văn phòng Sở theo dõi, rà soát tiến độ, kết quả triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo theo quy định.

Đề nghị các phòng, đơn vị thực hiện các chỉ đạo trên./.