Số lượt truy cập

1517365

/ Văn phòng Sở

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây sang người trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương triển khai Văn bản số 1517/SCT ngày 30/3/2023 đến các phòng, đơn vị thuộc Sở về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây sang người trên địa bàn tỉnh.

Thưc hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 2770/UBND-KGVX ngày 28/3/2023 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây sang người trên địa bàn tỉnh;

Sở Công Thương triển khai nội dung văn bản trên gửi đến các phòng, đơn vị thuộc Sở biết, trong đó lưu ý thực hiện các nội dung sau:

1. Hạn chế đi đến/về từ khu vực đang có dịch Cúm gia cầm (gồm dịch trên gia cầm và ở người). Nếu đi đến/về từ khu vực đang có dịch, chủ động khai báo y tế để kịp thời cách ly và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

2. Tăng cường phối hợp liên ngành giữa cơ quan y tế, thú y và các ban, ngành liên quan trong việc giám sát phát hiện dịch cúm trên gia cầm, đặc biệt tại các cửa khẩu và các chợ gia cầm sống, kịp thời chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh trên gia cầm và triển khai phối hợp trong điều tra, xử lý ổ dịch.

Đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức triển khai đến toàn thể CBCC, VC và người lao động để thực hiện nghiêm các nội dung trên./.