Số lượt truy cập

1517304

/ Văn phòng Sở

Triển khai Quy chế Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Ngày 04/7/2023, Sở Công Thương nhận được Văn bản số 2616/SNV-TT về việc tổ chức thực hiện và ban hành Quy chế Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.

Ngay sau khi nhận được Văn bản 2616/SN-TT, Sở Công Thương đã triển khai Quy chế Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 đến các phòng, đơn vị thuộc Sở biết và đăng ký tham dự Hội thi. Quy chế Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 cụ thể như sau:

I. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU TÁC PHẨM DỰ THI

1. Hình thức

Sản phẩm truyền thông bằng các hình thức như: video clip, tờ xếp, pano, băng rôn, áp phích, tranh cổ động, sân khấu hóa, chương trình đối thoại.

2. Nội dung

- Các mô hình, giải pháp, sáng kiến và ý tưởng trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; các tình huống gắn với thực tiễn hàng ngày trong xử lý, giải quyết thủ tục hành chính;

- Các hình thức hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến;

- Các sáng kiến, giải pháp để cải thiện các Chỉ số đánh giá: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS);

- Tuyên truyền về các chính sách pháp luật mới liên quan đến sản xuất, kinh doanh, quyền lợi của người dân, cải cách hành chính, hỗ trợ khởi nghiệp...nhằm cải thiện khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

- Tuyên truyền các nội dung về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số;

- Các nội dung khác có liên quan.

3. Yêu cầu

- Các tác phẩm phòng phú, sinh động; phản ánh đúng nội dung, chủ đề;

- Có tính sáng tạo, thực tiễn cao; tránh sao chép, hình thức;

- Không vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

II. CÁCH THỨC DỰ THI

Các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện có trách nhiệm tuyên truyền, triển khai Hội thi đến các phòng, ban, đơn vị, UBND cấp xã trực thuộc và toàn thể CBCC, VC và người lao động trên địa bàn để được biết và tham gia hội thi. Sau đó tổng hợp và sơ loại những bài thi có chất lượng gửi về Ban Tổ chức.

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện vào đường dẫn google drive dưới đây và tạo thư mục dành riêng cho đơn vị mình sau đó đăng tải các tác phẩm dự thi vào thư mục đó. Trong đó:

- Đối với các tác phẩm dự thi của tập thể: nêu rõ thông tin của cơ quan, đơn vị dự thi;

- Đối với tác phẩm dự thi của cá nhân: nêu rõ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người dự thi.

Đường dẫn truy cập: http://drive.google.com/drive/folders/1wX5q0NZ6pSPtJkM-YVNIypqduWBbi5B5 

III. THỜI GIAN

- Thời gian tham dự Hội thi: bắt đầu từ lúc Quy chế Hội thi này được ban hành đến hết hết ngày 15/9/2023;

IV. TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC CHẤM ĐIỂM

1. Tiêu chí

- Về mặt hình thức: bố cục hài hòa, thiết kế bắt mắt, đồ họa có chất lượng tố;

- Về mặt nội dung: nội dung đầy đủ, dễ hiểu, lôi cuốn người xem, mang được ý nghĩa của việc tuyên truyền;

- Ban Tổ chức sẽ ưu tiên lựa chọn đối với những sản phẩm tuyên truyền bằng video clip với chất lượng hình ảnh cao

2. Phương thức chấm điểm

- Thư ký Hội thi sẽ tổng hợp và chọn lọc ra những tác phẩm dự thi đạt yêu cầu sau đó gửi đến các thành viên Ban giám khảo (là đại diện của các cơ quan: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh) để đánh giá, chấm điểm theo tiêu chí, thang điểm quy định.

- Điểm bài thi được tính bằng điểm Trung bình cộng của tất cả các Thành viên Ban giám khảo, Thư ký hội thi tổng hợp kết quả, chọn ra bài thi đạt điểm số từ cao đến thấp theo cơ cấu giải thưởng, báo cáo Trưởng ban Tổ chức, xem xét, quyết định công bố theo quy định.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Số lượng giải thưởng

- 01 giải nhất dành cho cá nhân;

- 01 giải nhì dành cho cá nhân và 01 giải nhì dành cho tập thể;

- 02 giải ba dành cho cá nhân và 01 giải ba dành cho tập thể;

- 03 giải khuyến khích dành cho cá nhân và 02 giải khuyến khích dành cho tập thể;

2. Giá trị giải thưởng

- Đối với cá nhân:

+ Giải nhất: gồm bằng khen của Chủ tịch UBDN tỉnh và tiền thưởng trị giá 6.000.000 đồng/giải;

+ Giải nhì: gồm giấy khen của Ban Tổ chức và tiền thưởng trị giá 3.000.000 đồng/giải;

+ Giải ba: gồm giấy khen của Ban Tổ chức và tiền thưởng trị giá 2.000.000 đồng/giải;

+ Giải khuyến khích: gồm giấy khen của Ban Tổ chức và tiền thưởng trị giá 1.000.000 đồng/giải;

- Đối với tập thể:

+ Giải nhì: gồm giấy khen của Ban Tổ chức và tiền thưởng trị giá 7.000.000 đồng/giải;

+ Giải ba: gồm giấy khen của Ban Tổ chức và tiền thưởng trị giá 5.000.000 đồng/giải;

+ Giải khuyến khích: gồm giấy khen của Ban Tổ chức và tiền thưởng trị giá 3.000.000 đồng/giải;

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

1. Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức: Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2. Mọi thông tin cần trao đổi, hướng dẫn, vui lòng liên hệ ông Ngô Hoàng Khánh Huy - Thư ký Hội thi, Số điện thoại: 0772912275.

Trên đây là Quy chế Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023. Trong trường hợp phát sinh các vấn đề không có trong nội dung Quy chế này, Ban Tổ chức sẽ xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.