Số lượt truy cập

1834140

/ Cơ sở dữ liệu: khác

STT MÃ SỐ TÊN BÁO CÁO
1 01/SCT-VP Thống kê số lượng cán bộ công chức Xem
2 01/SCT-TT Tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Xem
3 01/SCT-CĐ Báo cáo tổng hợp số liệu về hoạt động Công đoàn Xem