Số lượt truy cập

1834052

/ Cơ sở dữ liệu: thương mại

STT MÃ SỐ TÊN BÁO CÁO
1 06/SCT-BCT Báo cáo kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu Xem
2 07/SCT-BCT Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ Xem
3 09/SCT-BCT Báo cáo công tác phát triển chợ Xem
4 10/SCT-BCT Báo cáo công tác phát triển siêu thị, trung tâm thương mại Xem
5 13/SCT-BCT Báo cáo thực hiện tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn Xem
6 15/SCT-BCT Chỉ số giá cả hàng hóa, dịch vụ Xem