Số lượt truy cập

1303386

/ Tin tức

Bàn giao 147 hồ sơ có giá trị bảo quản vĩnh viễn thuộc phông Sở Công Thương giai đoạn 2008-2015 vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Nai.

Ngày 06/9/2023, Sở Công Thương phối hợp cùng Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh (Sở Nội vụ) thực hiện bàn giao 39 hộp, 147 hồ sơ (tương đương 4,33m tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn thuộc phông Sở Công Thương giai đoạn 2008-2015 vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Nai và Hướng dẫn số 3505/HD-SNV ngày 24/8/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn tạm thời việc thực hiện lựa chọn, xác định giá trị tài liệu và giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, Sở Công Thương đã tổng hợp, lựa chọn hồ sơ, tài liệu để nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh thuộc phông Sở Công Thương (2008-2015), có giá trị lưu trữ vĩnh viễn.

Đến nay, Sở Công Thương đã hoàn thành việc nộp hồ sơ tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn thuộc 03 phông tài liệu của Sở Công Thương gồm phông Sở Thương mại và Du lịch (0,7m), phông Sở Công nghiệp (1,5m) và phông Sở Công Thương giai đoạn 2008-2015 (4,33m). Đây là khối tài liệu đã được chỉnh lý hoàn chỉnh và hoàn thiện theo hướng dẫn của Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Đồng Nai./.