Số lượt truy cập

1834220

/ Cơ sở dữ liệu: công nghiệp

STT MÃ SỐ TÊN BÁO CÁO
1 01/SCT-BCT Báo cáo chỉ số sản xuất công nghiệp Xem
2 02/SCT-BCT Báo cáo một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu Xem
3 05/SCT-BCT Báo cáo cụm công nghiệp Xem
4 16/SCT-BCT Thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Xem