Số lượt truy cập

1517312

/ Tin tức

Công tác cụ thể hoá các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh của ngành Công Thương năm 2022

1. Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 6/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI; Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh và Chương trình hành động năm 2022 của Bộ Công Thương; ngay từ đầu năm, Sở Công Thương đã hoàn chỉnh xây dựng Chương trình hành động năm 2022 của ngành (ban hành tại Chương trình số 1225/CTr-SCT ngày 14/3/2022), trong đó đề ra mục tiêu phấn đấu của toàn ngành trong năm 2022, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, đơn vị, từng nhiệm vụ đều có phân công, phân kỳ thực hiện. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm thực hiện rà soát, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công Thương về kết quả đạt được của các chỉ tiêu công nghiệp, thương mại và tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

2. Triển khai Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 28/3/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 09/9/2022 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế số và xã hội số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số của tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 của ngành Công Thương. Sau khi gửi lấy ý kiến các Sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan, Sở Công Thương đã hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh tại Văn bản số 6756/SCT-KH ngày 21/11/2022.

3. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh về cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng điện phục vụ điện sinh hoạt, các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025. Sở Công Thương đã tiến hành khảo sát, lập danh mục đầu tư điện trung thế nông thôn kế hoạch 2022-2023 (từ ngày 09/8/2022 - 25/8/2022). Từ kết quả khảo sát thực tế, Sở Công Thương đã làm việc với Sở Tài chính, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai, UBND các huyện, thành phố và Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai để thống nhất danh mục đầu tư lưới điện trung thế nông thôn kế hoạch 2022-2023. Sau khi có ý kiến chính thức từ các đơn vị, Sở Công Thương sẽ tổng hợp và trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục đầu tư lưới điện trung thế nông thôn kế hoạch 2022-2023.