Số lượt truy cập

501158

/ Tin tức

Đồng Nai: Ngành Công Thương tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022

Dự kiến sáng ngày 14/01/2022, Ngành Công Thương tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022. Nhằm Triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công Thương, của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2022 gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành công thương, tình hình thực tiễn về công nghiệp, thương mại của tỉnh và của mỗi địa phương cấp huyện, thành phố của tỉnh. Phân tích làm rõ những kết quả thuận lợi, khó khăn, những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao năm 2021, từ đó đề xuất kiến nghị Bộ Công Thương, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tháo gỡ

a. Thành phần:
- Đa
̣
i diện Lãnh đạo Bộ Công Thương và các đơn vị phía Nam thuộc Bộ
Công Thương.
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đại diện Sở, ngành của Tỉnh: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Cục

2

Thống kê, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường và cơ quan báo đài.
- Lãnh đạo UBND các huyện, Thành phố; Lãnh đạo Phòng KT/KTHT.
- Đại diện các Hiệp hội và một số Doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai.
- Các doanh nghiệp Công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Ban Giám đốc Sở; CBCC Sở Công Thương; Ban Lãnh đạo và Trưởng phó
các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương Đồng Nai.