Số lượt truy cập

937203

/ Tin tức

Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển công nghiệp, thương mại năm 2023

Căn cứ Kế hoạch phát triển ngành giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở dự báo tăng trưởng các chỉ tiêu công nghiệp, thương mại năm 2022, dự kiến mục tiêu tăng trưởng các chỉ tiêu công nghiệp, thương mại của tỉnh năm 2023 như sau:

- Chỉ số sản xuất công nghiệp phấn đấu duy trì mức tăng 7,5-8% so năm 2022, trong đó nhóm ngành chế biến, chế tạo tăng 8-9%.

- Giá trị sản xuất công nghiệp phấn đấu đạt trong khoảng 826,9 – 834,6 ngàn tỷ đồng, tăng 8 – 9% so cùng kỳ năm 2022.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ phấn đấu đạt trong khoảng 252,9 – 255,2 ngàn tỷ đồng, tăng 9-10% so cùng kỳ năm 2022 (bình quân 1 tháng khoảng 21 ngàn tỷ đồng).

- Kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đạt trong khoảng 26,5 - 26,7 tỷ USD, tăng 8,0-8,5% so với năm 2022 (bình quân 1 tháng khoảng 2,2 tỷ USD).

- Kim ngạch nhập khẩu phấn đấu đạt trong khoảng 21,3 - 21,5 tỷ USD, tăng 13,0-14,5% so với năm 2022.