Số lượt truy cập

1833934

/ Tin tức

Huyện Thống Nhất thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện

Ngày 07/6/2024, huyện Thống Nhất ban hành Quyết định số 1918/QD0-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn huyện Thống Nhất năm 2024-2025

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo;

Ngày 07/6/2024, huyện Thống Nhất ban hành Quyết định số 1918/QD0-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn huyện Thống Nhất năm 2024-2025.

                                                                                                                          Ảnh: Minh họa

Nhiệm vụ của Đoàn là tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác tiết kiệm điện tại các phòng ban, cơ quan chuyên môn huyện; UBND các xã, thị trấn; tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện theo thẩm quyền.

Việc kiểm tra nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng chính phù và chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc tiết kiệm điện nhằm nâng cao hiệu quả trong việc tiết kiệm điện trên địa bàn huyện Thống Nhất.