Số lượt truy cập

888296

/ Văn phòng Sở

KẾ HOẠCH Công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022 của Sở Công Thương

Thực hiện chương trình công tác định kỳ, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022

https://bcp.cdnchinhphu.vn/Uploaded/phungthithuhuyen/2020_03_05/152559bi-mat-nha-nuoc.jpg
Đính kèm Kế hoạch ban hành

   

KẾ HOẠCH

   

Công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022

   

 

   


   


   
 

Thực hiện chương trình công tác định kỳ, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022, cụ thể như sau:

   

I. Mục đích, yêu cầu

   

1. Mục đích

   

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ Bí mật Nhà nước; tiếp tục cụ thể hóa các nội dung công tác bảo vệ Bí mật Nhà nước, đưa công tác này thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên của tất cả các cán bộ, công chức; viên chức, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật; đảm bảo các điều kiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ Bí mật Nhà nước của Sở Công Thương.

   

2. Yêu cầu

   

Các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào tình hình thực tế và các nhiệm vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022 để xây dựng kế hoạch bảo vệ bí mật nhà nước và tổ chức thực hiện đúng theo quy định các nội dung của kế hoạch đề ra.

   

II. Nội dung thực hiện

   

1. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Nhà nước và của Ngành; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong chấp hành pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, thực hiện nghiêm các quy định trọng tâm là Luật bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch số 3244/KH-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, Chị thị 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; các văn bản Quy phạm pháp luật về bảo vệ BMNN là một trong những nội dung quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ BMNN, thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ BMNN;

   

Tăng cường quản lý, sử dụng Trang thông tin điện tử, kiểm duyệt chặt chẽ in, bài trước khi đăng tải nhằm phòng ngừa lộ BMNN qua Cổng thông tin điện tử. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức không sử dụng mạng xã hội đăng tải, truyền các thông tin, tài liệu thuộc danh mục BMNN. Quản lý chặt chẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các cổng thông tin điện tử của Sở và các đơn vị thuộc Sở, không để lộ, lọt thông tin, tài liệu mật.

   

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 24/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra các thiết bị điện tử, máy tính sử dụng truyền và lưu trữ thông tin thuộc Danh mục BMNN. Đối với với các máy tính dùng để soạn thảo văn bản mang nội dung BMNN phải được đơn vị chức năng Công an tỉnh kiểm tra kỹ thuật, dán tem trước khi đưa vào sử dụng, tuyệt đối không được kết nối internet, USB và các thiết bị lưu trữ khác với máy tính này (trừ USB an toàn được cấp).

   

2. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo vệ Bí mật Nhà nước, bảo vệ an ninh, an toàn mạng máy tính của Sở và các đơn vị thuộc Sở nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn lộ, lọt thông tin, tài liệu mật, không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước.

   

 Trong đó tập trung hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc Sở xác định phạm vi bí mật Nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý, bảo vệ. Thực hiện đúng các quy trình tiếp nhận, xử lý, chuyển giao, lưu trữ văn bản, tài liệu mật, tăng cường ý thức bảo mật trong ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng internet.

   

Tổ chức thực hiện việc soạn thảo, in ấn, sao chụp tài liệu mật ở nơi bảo đảm an toàn do thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài liệu mật quy định. Không được sử dụng máy tính đã nối mạng Internet để đánh máy, in sao các tài liệu mật. Các đơn vị thuộc Sở Công Thương phải cử cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật nhằm theo dõi, quản lý các tin tức, tài liệu mật do cơ quan, đơn vị quản lý.

   

Khi soạn thảo văn bản có nội dung bí mật nhà nước, người soạn thảo văn bản phải đề xuất mức độ mật của từng tài liệu và người duyệt ký văn bản có trách nhiệm xác định độ mật và chịu trách nhiệm về quyết định độ mật cùng phạm vi ban hành tài liệu. Không được đánh máy hoặc in ấn thừa số bản đã quy định. Sau khi đánh máy, in ấn xong, người soạn thảo phải kiểm tra lại và hủy ngay bản thảo, bản in thử, (nếu không cần lưu).

   

3. Thường xuyên kiểm tra mạng máy tính nội bộ, cài đặt phần mềm diệt virus, sử dụng hệ điều hành, phần mềm ứng dụng có bản quyền; thường xuyên cập nhật để tăng cường khả năng phòng chống mã độc, hạn chế lỗ hổng bảo mật việc trao đổi thông tin BMNN trên mạng phải thực hiện theo Luật Cơ yếu. Có biện pháp quản lý việc sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài (USB, thẻ nhớ, ổ cứng đi động…).

   

Tài liệu Mật chỉ được phổ biến trong phạm vi những người có trách nhiệm được biết. Tuyệt đối không được cho người không có trách nhiệm biết khi chưa được thủ trưởng đơn vị cho phép. Việc trao đổi tài liệu mật hoặc cung cấp các số liệu, tin tức mật trên các phương tiện thông tin đại chúng phải được thủ trưởng đơn vị xét duyệt và chịu trách nhiệm. Nghiêm cấm việc mang tài liệu mật ra khỏi cơ quan, trường hợp đặc biệt phải có sự đồng ý của Giám đốc Sở.

   

 

   

 

   

 

   

III. Tổ chức thực hiện

   

Là cơ quan quản lý Nhà nước về Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Công Thương tạo mọi điều kiện để cán bộ công chức thực hiện tốt nhiệm vụ Bảo vệ bí mật Nhà nước tại cơ quan.

   

Chánh Văn phòng Sở có nhiệm vụ triển khai thực hiện kế hoạch này và theo dõi thực hiện.

   

Các cá nhân có liên quan đến công tác Bí mật Nhà nước phải làm cam kết bảo vệ bí mật Nhà nước và có trách nhiệm thực hiện tốt kế hoạch này và Quy chế bảo mật của Sở Công Thương.

   

Đối với các đơn vị thuộc Sở: Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của từng đơn vị, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Công Thương trước ngày 05/12/2022, đảm bảo phối hợp thực hiện theo Kế hoạch công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước của Sở.

   

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2022 của Sở  Công Thương Đồng Nai./.