Số lượt truy cập

1074044

/ Văn phòng Sở

Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Sở Công Thương

Ngày 02/02/2023, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 463/KH-SCT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Ngày 02/02/2023, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 463/KH-SCT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh và của ngành Công Thương năm 2023.

b) Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 05 năm (2021-2026) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của tỉnh trong năm 2023.

c) Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng của cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của các phòng, các đơn vị thuộc Sở trong việc triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

2. Yêu cầu

a) Các phòng, đơn vị thuộc Sở chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát động phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị, vận dụng sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, tạo ra khí thế thi đua mới bằng hành động cách mạng thiết thực, cụ thể, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

b) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề, khen thưởng tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp.

c) Kịp thời biểu dương, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng.

d) Các phong trào thi đua phải đảm bảo tính thiết thực, chất lượng và hiệu quả; có sức lan tỏa và thu hút được nhiều thành phần tham gia; công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng thành tích, đúng đối tượng.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ thực hiện trong Quý I

- Tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022, ký kết giao ước thi đua năm 2023.

- Tổ chức đăng ký thi đua cho các phòng, đơn vị thuộc Sở năm 2023.

- Hoàn chỉnh hồ sơ xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022.

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới lĩnh vực ngành Công Thương năm 2023.

- Xây dựng Kế hoạch thi đua khen thưởng của Sở Công Thương năm 2023.

- Xét, khen thưởng theo chuyên đề, đột xuất (nếu có).

2. Nhiệm vụ thực hiện trong Quý II

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).

- Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023.

- Xét, khen thưởng theo chuyên đề, đột xuất (nếu có).

3. Nhiệm vụ thực hiện trong Quý III

- Thực hiện sơ kết phong trào thi đua yêu nước 06 tháng đầu năm 2023 của Khối thi đua 5; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023;

- Ban hành Kế hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng định kỳ năm 2023;

- Tham gia học tập kinh nghiệm mô hình mới, cách làm hay tại các đơn vị có phong trào thi đua, yêu nước và công tác khen thưởng tiêu biểu, nổi bật (nếu có).

4. Nhiệm vụ thực hiện trong Quý IV

- Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

- Ban hành báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

- Tham gia tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 (nếu có).

- Tổ chức xét, công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng Giấy khen của Giám đốc Sở cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Công Thương năm 2023.

- Tổ chức phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2024 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở Công Thương (Văn phòng Sở)

- Tham mưu Giám đốc Sở phát động phong trào thi đua ngành Công Thương; Định kỳ, đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; Tham mưu báo cáo sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng.

- Kiến nghị, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và từng giai đoạn; Tham mưu kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện Kế hoạch này và tham mưu tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của ngành Công Thương năm 2023.

- Thẩm định và trình Giám đốc Sở Công Thương công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng và đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề: “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Đồng Nai hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và các phong trào thi đua chuyên đề khác.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính, xây dựng hệ thống hành chính ngành Công Thương thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, thuận tiện, hiện đại.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua.

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch; Công tác khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua và thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao, thực sự có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc khen thưởng.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng nhằm đánh giá, phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng đơn vị tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn được giao, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời phát hiện, biểu dương, tuyên truyền nêu gương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, cách làm hiệu quả; Chú trọng khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng thành tích chuyên đề, đột xuất, quan tâm khen thưởng những tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp.

- Các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của từng đơn vị để triển khai thực hiện, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng đơn vị, thiết thực và hiệu quả. Kế hoạch gửi về Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở trước ngày 10/3/2023 để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

Đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/6), năm (trước ngày 10/12) báo cáo kết quả về Sở Công Thương (qua Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở) để tổng hợp./.