Số lượt truy cập

1303583

/ Tin tức

Kế hoạch thực hiện các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và 24 năm "Ngày Dân vận cả nước"

Thực hiện Văn bản số 9161/UBND-KGVX ngày 06/9/2023 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và 24 năm "Ngày Dân vận cả nước" và căn cứ Kế hoạch số 63-KH/BDVTU ngày 18/8/2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và 24 năm "Ngày Dân vận cả nước", ngày 13/9/2023, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 5727/KH-SCT về việc thực hiện các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và 24 năm "Ngày Dân vận cả nước”.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  • Thông qua các hoạt động kỷ niệm tiếp tục làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức và người lao động Sở Công Thương về tư tưởng, phương pháp “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm của Đảng về công tác dân vận, qua đó củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân.
  • Các hoạt động phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của nhân dân, đy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội.

- Quan tâm, động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ công chức, viên chức phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục phấn đẩu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới.

II. Nội dung tổ chức

  • Các phòng, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình “Dân vận khéođã đăng ký từ đầu năm, duy trì những mô hình hiệu quả liên quan đến nhiệm vụ được giao, qua đó phát hiện và nhân rộng kịp thời những điển hình tập thể, cá nhân “Dân vận khéo” trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ, phong trào của cơ quan, đơn vị để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.
  • 08 mô hình cụ thể như sau:

+ Văn phòng Sở với mô hình: “Triển khai tổ chức thực hiện việc sinh hoạt sáng thứ hai hàng tuần năm 2023 cho toàn thể cán bộ công chức Sở Công Thương”.

+ Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp với mô hình: “Thực hiện tuyên truyền đến doanh nghiệp, người dân về kế hoạch chuyển đổi số của ngành công thương”.

+ Thanh tra Sở với mô hình: “Xử lý phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính của Tổng đài 1022 và trên Cổng dịch vụ công Quốc gia”.

+ Phòng Quản lý Công nghiệp với mô hình: Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 của ngành công thương”.

+ Phòng Quản lý Thương mại với mô hình: “Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”.

+ Phòng Kỹ thuật và Quản lý năng lượng với mô hình: “Phấn đấu đạt mức tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng sản lượng điện năng tiêu thụ trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Nai”

+ Trung tâm Xúc tiến Thương mại với mô hình: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

+ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp với mô hình: “Vận động cơ sở CNNT tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2023”.

III. Tổ chức thc hiện

  1. Giao Văn phòng Sở xây dựng kế hoạch và triển khai đến các phòng đơn vị thực hiện và tổng hợp báo cáo theo quy định.

2.Các phòng, đơn vị tiếp tục thực hiện các mô hình như trên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

  1. Các Đoàn thể đẩy tiếp tục mạnh phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên; tiếp tục phát động xây dựng và nhân rộng những mô hình “Dân vận khéo”.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và 24 năm "Ngày Dân vận cả nước" của Sở Công Thương. Đề nghị các phòng, đơn vị và các Đoàn thể triển khai thực hiện các nội dung trên và có báo cáo kết quả thực hiện gửi về Văn phòng Sở trước ngày 12/10/2023 để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ./.