Số lượt truy cập

1303533

/ Tin tức

Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng đạo đức công vụ và kỹ năng giao tiếp hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 366/KH-SCT ngày 30/01/2023 của Sở Công Thương về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 của Sở Công Thương Đồng Nai, ngày 13/9/2023, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 5724/KH-SCT về việc tổ chức lớp bồi dưỡng đạo đức công vụ và kỹ năng giao tiếp hành chính năm 2023.

I. MỤC ĐÍCH

- Cập nhật, trang bị kiến thức về văn hoá ứng xử và kỹ năng giao tiếp cho công chức trong môi trường hành chính.

- Bồi dưỡng kỹ năng, xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của công chức, viên chức trong hoạt động công vụ.

- Góp phần phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức trong giải quyết công việc và nâng cao hiệu quả công việc.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng tham gia

Tất cả cán bộ công chức, viên chức các phòng và đơn vị thuộc Sở Công Thương.

2. Số lượng: dự kiến khoảng 75 người

- Sở Công Thương: 50 người

- Trung tâm Xúc tiến Thương mại: 10 người

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp: 15 người

3. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian bồi dưỡng: ngày 22/9/2023 (thứ Sáu).

2. Địa điểm: tại Hội trường Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp.

4. Nội dung chương trình

- Đạo đức công vụ: tổng quan về đạo đức công vụ, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức CBCCVC, thực hành về đạo đức công vụ.

- Văn hóa công sở, kỹ năng giao tiếp hành chính: các văn bản quy định trong văn hóa công sở, văn hóa ứng xử trong giao tiếp hành chính; kỹ năng giao tiếp, ứng xử với công dân, tổ chức.

5. Giảng viên: Thạc sĩ Nguyễn Thị Linh Nhâm – Giảng viên, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

III. KINH PHÍ: từ nguồn chi thường xuyên của cơ quan Sở Công Thương

Tổng kinh phí dự kiến: 7.700.000đ (Bảy triệu bảy trăm nghìn đồng).

(Chi tiết dự toán kinh phí đính kèm).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Giao Văn phòng Sở chủ trì tham mưu triển khai Kế hoạch; tổng hợp danh sách cử tham gia bồi dưỡng; mời báo cáo viên; thuê/mượn hội trường; in ấn tài liệu và các nội dung khác liên quan đến lớp bồi dưỡng.

- Giao phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng theo quy định.

- Đề nghị Trưởng các phòng, các đơn vị thuộc Sở lập danh sách cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng gửi về Văn phòng Sở trước ngày 18/9/2023 và sắp xếp công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức tham gia đầy đủ theo đúng số lượng đã đăng ký.

- Đề nghị Báo cáo viên thực hiện biên soạn tài liệu, nội dung bồi dưỡng gửi về Sở Công Thương trước ngày 18/9/2023 để thực hiện in ấn, đóng tập và phát cho CBCC,VC; thực hiện giảng dạy đảm bảo nội dung, chất lượng chương trình theo Kế hoạch../