Số lượt truy cập

888316

/ Văn phòng Sở

KẾ HOẠCH Tổ chức sinh hoạt sáng thứ hai đầu tuần

Nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức người lao động trong cơ quan về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; triển khai các quy định, chính sách của pháp luật nhà nước, các quy định có liên quan đến cán bộ công chức

Đính kèm Kế hoạch ban hành

   

KẾ HOẠCH

   

Tổ chức sinh hoạt sáng thứ hai đầu tuần

   

 

   
 

I.    Mục đích:

   

-  Nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức người lao động trong cơ quan về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; triển khai các quy định, chính sách của pháp luật nhà nước, các quy định có liên quan đến cán bộ công chức.

   

-  Cập nhật, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình, nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức người lao động nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan Sở Công Thương.

   

-  Việc tổ chức sinh hoạt sáng Thứ hai hàng tuần phải được thực hiện thường xuyên, chu đáo, ngắn gọn, thiết thực và hiệu quả.

   

II. Nội dung

   

1. Thành phần, địa điểm, thời gian tổ chức

   

a. Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Văn phòng Sở Công Thương.

   

b. Địa điểm: Hội trường Sở Công Thương

   

c. Thời gian:

   

-  Sáng thứ hai hàng tuần. Nếu thứ 2 vào ngày nghỉ lễ, nghỉ bù thì việc tổ chức sinh hoạt được chuyển sang thứ 2 của tuần kế tiếp.

   

-  Thời lượng tổ chức một buổi sinh hoạt sáng thứ hai đầu tuần khoảng 20 phút; tùy nội dung cụ thể của từng buổi có thể kéo dài hơn nhưng không quá 30 phút.

   

2. Nội dung

   

-  Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

   

-  Triển khai văn bản pháp luật, các Bản tin Thông báo nội bộ của Tỉnh ủy hoặc Trung ương.

   

-  Triển khai kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2021.

   

3. Trang phục: Trang phục công sở, đảm bảo nghiêm túc, lịch sự

   

4. Chương trình: bắt đầu lúc 07h15 vào sáng thứ 2 hàng tuần.

    

-  Các phòng báo cáo điểm danh, Văn phòng tổng hợp. Tổ kiểm tra công vụ ghi nhận các trường hợp vắng mặt.

   

-   Đoàn thể và các phòng được phân công, cử công chức đại diện triển khai nội dung tuyên truyền đã được lãnh đạo Sở thông qua. (Khuyến khích: có thể kết hợp hình ảnh, âm thanh hoặc các slide trình chiếu cho thêm phong phú). Có thể chọn những nội dung sau:

   

+  Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

   

+ Thông tin về tình hình thời sự trong huyện, tỉnh, trong nước và quốc tế (nêu những sự kiện nổi bật theo Bản tin Thông báo nội bộ của Tỉnh ủy hoặc Trung ương).

   

+ Triển khai văn bản pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của từng phòng. (Đối với các Phòng nếu không có văn bản pháp luật để triển khai cho đối tượng là cán bộ công chức, thì triển khai các nội dung khác như: Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Kỷ niệm các ngày Lễ lớn hoặc các nội dung phù hợp khác có liên quan …)

   

+ Triển khai các quy định liên quan đến đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên.

   

Chủ trì: Luân phiên các Đoàn thể và các Phòng thực hiện. 

   

Lưu ý: Đề nghị các cán bộ công chức tham dự sinh hoạt sáng thứ hai đầu tuần thực hiện tốt việc phòng chống Dịch bệnh Covid 19 theo các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh chỉ đạo.

   

Bảng phân công thời gian thực hiện: Theo Phụ lục đính kèm 

   

II.     Tổ chức thực hiện:

   

-  Giao Văn phòng triển khai kế hoạch này đến các các phòng và Đoàn thể thực hiện.

   

-  Về chủ đề để báo cáo, giao các Trưởng phòng, Đoàn thể tự nghiên cứu, soạn thảo theo chuyên đề của từng phòng, từng Đoàn thể sao cho phù hợp với từng thời điểm và danh sách Phân công cán bộ phụ trách thực hiện các chủ đề trong tháng và gửi về Văn phòng Sở tổng hợp để trình lãnh đạo phê duyệt trước ngày 25 hàng tháng.  

   

-  Giao Tổ đánh giá công vụ theo dõi việc triển khai thực hiện của các Phòng, Đoàn thể, ghi nhận các trường hợp không thực hiện hoặc không triển khai đúng các nội dung đã được lãnh đạo phê duyệt, đây là căn cứ để đánh giá công vụ vào cuối năm.

   

Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt vào sáng thứ hai hàng tuần. Quá trình thực hiện các phòng, Đoàn thể có khó khăn vướng mắc đề nghị báo về Văn phòng Sở tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, xử lý./.

   

   

PHỤ LỤC

   

BẢNG PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

   

TRIỂN KHAI SÁNG THỨ HAI ĐẦU TUẦN NĂM 2022

   

(Kèm theo kế hoạch số               /KH-SCT, ngày       /02/2022)

                                                     

STT

Tên đơn vị thực hiện

Ngày thực hiện

Ghi chú

1

Thanh tra Sở

21/02

25/4

20/6

15/8

10/10

28/11

 

2

Phòng Kế hoạch Tài chính Tổng hợp

28/02

09/5

27/6

22/8

17/10

05/12

02/5 nghỉ bù 01/5

3

Văn phòng Sở

07/3

09/5

04/7

29/8

17/10

12/12

 

4

Phòng Kỹ thuật và Quản lý Năng lượng

14/3

16/5

11/7

05/9

24/10

19/12

 

5

Phòng Quản lý Công nghiệp

21/3

23/5

18/7

12/9

31/10

26/12

 

6

Phòng Quản lý Thương mại

28/3

30/5

25/7

19/9

07/11

 

 

7

Công đoàn cơ sở

04/4

06/6

01/8

26/9

14/11

 

 

8

Chi đoàn cơ sở

18/4

16/6

08/8

03/10

21/11

 

 

11/4 nghỉ bù 10/3