Số lượt truy cập

888259

/ Văn phòng Sở

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 35/KH-BCĐ ngày 25/3/2022 của Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022 t

Ngày 06/04/2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 1694/KH-SCT về tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 35/KH-BCĐ ngày 25/3/2022 của Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022 trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực ngành công thương

Đính kèm Kế hoạch đã ban hành

http://sct.dongnai.gov.vn/t1/2022/cuunan.png

KẾ HOẠCH

   

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 35/KH-BCĐ ngày 25/3/2022 của Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
 Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-BCĐ ngày 25/03/2022 của Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với các nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; chủ động phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC; kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cơ sở; tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động đối với cơ sở vi phạm nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn PCCC theo quy định pháp luật.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, CNCH sâu rộng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật PCCC năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013 và các văn bán hướng dẫn thi hành. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC, phát huy hiệu quả của mô hình “Cụm cơ quan, doanh nghiệp và cụm dân cư an toàn về phòng cháv, chữa cháy”; xây dựng, cũng cố lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành đảm bảo về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu công tác chữa cháv và CNCH theo phương châm 4 tại chỗ "chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ”.

II. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Tập trung chđạo thực hiện có hiệu quả Luật PCCC, Luật sửa đi, b sung một số điều của Luật PCCC và các văn bn hướng dẫn thi hành, Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 21/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 ca Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Ch thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kế hoạch số 14966/KH-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về

   
 

ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TV/ ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 7230/KH-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

   

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 4254/KH-UBND ngàv 23/4/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đ án “Đổi mới, nâng cao hiệu qu công tác tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu tình hình mới” giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

   

3. Thường xuyên kim tra việc t chức thường trực, tun tra đảm bo an toàn PCCC và kh năng chữa cháy ca phương tiện, thiết bị PCCC tại chỗ. Xây dựng và tô chức thực tập, diễn tập các phương án cha cháy, CNCH theo quy định, nhất là phương án xứ lý tình huống cháy, n lớn có huy động nhiều lực lượng và phương tiện tham gia tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư và địa bàn giáp ranh.

   

4. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, hướng dẫn kiếm tra an toàn PCCC; có giải pháp xử lý dứt điểm các công trình đang tồn tại vi phạm pháp luật về PCCC. Kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ công trình, dự án đang triển khai có vi phạm pháp luật về phòng cháy cho đến khi khc phục hoàn toàn các sai phạm; chm dứt tình trạng cơ sở, công trình xây dựng mới đưa vào sử dụng chưa được nghiệm thu v PCCC. Xử lý nghiêm t chức, cá nhân vi phạm pháp luật về PCCC và xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, t chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

   

III. Tổ chức thực hiện

   

1. Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch-Tài chính-Tổng hợp, Trung tâm Xúc tiến thương mại

   

- Phổ biến, tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 35/KH-BCĐ ngày 25/03/2022 của Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh (đính kèm Kế hoạch số 35/KH-BCĐ) đến các toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao độngthuộc Sở để nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về công tác PCCC&CNCH.

   

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra an toàn PCCC, kịp thời phát hiện và có biện pháp khắc phục những thiếu sót về PCCC. Phối hợp với Cảnh sát PCCC&CNCH, Ban quản lý trụ sở rà soát, kiểm tra loại bỏ những thiết bị hư hỏng, trang bị phương tiện PCCC và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội PCCC tại cơ quan.

   

2. Phòng Quản lý thương mại

   

- Chủ động phối hợp Cảnh sát PCCC&CNCH, các Sở, Ban ngành, các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền đến các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các kho xăng dầu, điểm kinh doanh xăng dầu và cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) nhằm phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật về PCCC&CNCH, những nội dung khuyến cáo về đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trong việc bố trí, sắp xếp hàng hóa và cách thức sử dụng nguồn nhiệt; các biện pháp thoát nạn và xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra… giúp cho các tiểu thương, người dân sống trong và ngoài khu vực chợ, trung tâm thương mại, siêu thị nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác PCCC&CNCH, sẵn sàng tham gia chữa cháy và CNCH khi có cháy, nổ xảy ra. Hướng dẫn người đứng đầu, Ban Quản lý các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật trong công tác PCCC&CNCH, ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC.

   

- Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC&CNCH, phát hiện những sơ hở, thiếu sót, vi phạm quy định về công tác PCCC&CNCH để yêu cầu, kiến nghị người đứng đầu, Ban Quản lý các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị khắc phục kịp thời. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác PCCC&CNCH như đốt nhang, câu móc, sử dụng điện không đúng quy định, bố trí, sắp xếp hàng hòa lấn chiếm đường, cản trở lối thoát nạn…

   

- Phối hợp tham mưu, đề xuất các giải pháp, phương án di dời hoặc cải tạo, nâng cấp, đảm bảo an toàn PCCC trong hoạt động sản xut, kinh doanh đối với các cơ sở sử dụng dây chuyền công nghệ sản xut đã cũ, lạc hậu hoặc s dụng nhiều năm gây ô nhiễm môi trường và mt an toàn; các cơ sở có nguy cơ cháy, n cao như các cửa hàng, kho chứa xăng dầu... nằm xen lẫn trong các khu dân cư.

   

3. Phòng Quản lý công nghiệp

   

- Chủ động phối hợp Cảnh sát PCCC&CNCH, các Sở, Ban ngành, các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm trong Cụm công nghiệp hoặc xen lẫn trong khu dân cư nhằm phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật về PCCC&CNCH, những nội dung khuyến cáo về đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trong việc bố trí, sắp xếp hàng hóa và trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; các biện pháp thoát nạn và xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác PCCC&CNCH, sẵn sàng tham gia chữa cháy và CNCH khi có cháy, nổ xảy ra. Hướng dẫn người đứng đầu đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật trong công tác PCCC&CNCH, ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC.

   

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát công tác kỹ thuật an toàn trong việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác khoáng sản; sản xuất, chế biến gỗ; đặc biệt về tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn về PCCC. Yêu cầu các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, đồng thời thiết lập Hệ thống quản lý an toàn, quản lý rủi ro, kế hoạch ứng cứu khấn cấp, đảm bảo an toàn, hiệu quả, giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ và tác động xấu đến con người, môi trường theo quy định.

   

- Phối hợp tham mưu, đề xuất các giải pháp, phương án di dời hoặc cải tạo, nâng cấp, đảm bảo an toàn PCCC trong hoạt động sản xut, kinh doanh đối với các cơ sở sử dụng dây chuyền công nghệ sản xut đã cũ, lạc hậu hoặc s dụng nhiều năm gây ô nhiễm môi trường và mt an toàn; các cơ sở có nguy cơ cháy, n cao như sản xuất, chế biến gỗ... nằm xen lẫn trong các khu dân cư.

   

4. Phòng Kỹ thuật và Quản lý năng lượng

   

- Chủ động phối hợp với Cảnh sát PCCC&CNCH và các Sở, Ban ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biếnđến các doanh nghiệp ngành công thương như hóa chất, chiết nạp LPG,… Các kiến thức pháp luật về PCCC; yêu cầu tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công thương phải đảm bảo an toàn và nghiêm chỉnh tuân theo quy định.

   

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát công tác kỹ thuật an toàn trong việc sử dụng điện; sản xuất kinh doanh và sử dụng hóa chất; các cơ sở chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG,CNG,…) và các lĩnh vực khác trong ngành công thương; đặc biệt về tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn về PCCC. Yêu cầu các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, đồng thời thiết lập Hệ thống quản lý an toàn, quản lý rủi ro, kế hoạch ứng cứu khấn cấp, đảm bảo an toàn, hiệu quả, giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ và tác động xấu đến con người, môi trường theo quy định.

   

- Chủ trì, tham mưu, đề xuất các giải pháp, phương án di dời hoặc cải tạo, nâng cấp, đảm bảo an toàn PCCC trong hoạt động sản xut, kinh doanh đối với các cơ sở sử dụng dây chuyền công nghệ sản xut đã cũ, lạc hậu hoặc s dụng nhiều năm gây ô nhiễm môi trường và mt an toàn; các cơ sở có nguy cơ cháy, n cao như sản xuất kinh doanh và sử dụng hóa chất; các cơ sở chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG,CNG,…)... nằm xen lẫn trong các khu dân cư.

   

5. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp

   

- Phổ biến, tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 35/KH-BCĐ ngày 25/03/2022 của Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh (đính kèm Kế hoạch số 35/KH-BCĐ) đến các toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao độngtại đơn vị để nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về công tác PCCC&CNCH.

   

Định kỳ 6 tháng (trước ngày 10/6) và hàng năm (trước ngày 09/12) các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương (qua Phòng Kỹ thuật và Quản lý năng lượng) để theo dõi, tổng hợp tham mưu Ban lãnh đạo sở báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

   

Giao Phòng Kỹ thuật và Quản lý năng lượng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo theo quy định.

   Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 35/KH-BCĐ ngày 25/3/2022 của Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022 trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực ngành công thương./.