Số lượt truy cập

1706982

/ Văn phòng Sở

KẾ HOẠCH Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới lĩnh vực ngành Công Thương năm 2023

Ngày 31/01/2023, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 399/KH-SCT về việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới lĩnh vực ngành Công Thương năm 2023

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của các phong trào thi đua yêu nước và hiệu quả thiết thực của việc nhân rộng, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh – quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

- Các phòng, các đơn vị thuộc Sở tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và lựa chọn mô hình, điển hình tiêu biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay và tôn vinh, nêu gương học tập, nhân rộng trong toàn cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu

- Thông qua công tác tuyên truyền, rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua; kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

- Việc phát hiện, xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến gắn liền với sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, cuộc vận động… của mỗi phòng, mỗi đơn vị thuộc Sở. Điển hình được nhân rộng phải thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động tích cực đối với cơ quan, đơn vị và đời sống xã hội.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

- Tuyên truyền tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).

- Tuyên truyền các phong trào thi đua do tỉnh phát động như: Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, Doanh nghiệp Đồng Nai hội nhập và phát triển”, Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”… .

- Phát động đợt thi đua 100 ngày đêm quyết tâm thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2023).

- Thông qua quá trình tổ chức, triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Trung ương, của tỉnh tuyên truyền những mô hình, gương điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, công tác; là nhân tố tích cực, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; có tinh thần tương thân, tương ái; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

2. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các tập san của Sở Công Thương và của các đơn vị trực thuộc Sở.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài của tỉnh.

- Các phòng, các đơn vị thuộc Sở định kỳ hàng quý, năm lựa chọn các gương người tốt, việc tốt, các nhân tố điển hình của cơ quan, đơn vị để biểu dương, tôn vinh nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Công Thương năm 2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, các đơn vị thuộc Sở

- Căn cứ Kế hoạch này các đơn vị thuộc Sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2023 phù hợp với tính chất, đặc thù của từng đơn vị.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tăng cường sự phối hợp với các cơ quan truyền thông, thường xuyên tổng kết, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay.

- Định kỳ hàng quý, các phòng, đơn vị giới thiệu ít nhất một gương điển hình tiên tiến gửi về Sở Công Thương (qua Văn phòng Sở) bằng văn bản để tổng hợp, xét chọn, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

- Chủ trì phối hợp với Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh-Truyền hình Đồng Nai tổ chức tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới lĩnh vực ngành Công Thương năm 2023.

- Dự trù kinh phí và thanh quyết toán kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến theo quy định.

3. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Công Thương (Văn phòng Sở)

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới lĩnh vực ngành Công Thương năm 2023.

- Tham mưu tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Tham mưu đánh giá, xét chọn các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu theo quy định hiện hành.