Số lượt truy cập

1707363

/ Văn phòng Sở

Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 06

Ngày 20/7/2023, Văn phòng Sở tham mưu Sở Công Thương đã ban hành Văn bản báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 06

Ngày 20/7/2023, Văn phòng Sở tham mưu Sở Công Thương đã ban hành Văn bản báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 06. Nội dung cụ thể như sau:

Đính kèm Văn bản ban hành

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Công Thương báo cáo kết quả triển khai thực hiện trong tháng 7 năm 2023 như sau:

I.KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06

1.Công tác chỉ đạo, triển khaithực hiện nhiệm vụ

Qua rà soát các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 03/03/2022 của UBND tỉnh,Sở Công Thương ban hành Văn bản số 1049/SCT-VP ngày 08/3/2023 về việc triển khai Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 22/02/2023, Thông báo số 79/TB-UBND ngày 24/02/2023 và Văn bản số 1655/UBND-THNC ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh; Văn bản số 1437/SCT-VP ngày 27/3/2023 triển khai Văn bản số 2312/UBND-THNC ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh tuyên truyền và nêu gương đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử đến các phòng, đơn vị thuộc Sở biết và triển khai thực hiện theo các nhiệm vụ được giao. Ban Giám đốc Sở quan tâm, thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc CBCCVC thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đề án 06 và báo cáo định kỳ theo quy định. Ngoài ra,Sở đã phối hợp thực hiện góp ý dự thảo Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sở đã tổ chức họp rà soát, đánh giá công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023, đã ban hành Kết luận tại Thông báo số4386/TB-SCT ngày 04/7/2023.

Sở đã triển khai thực hiện Bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2023 tại Văn bản số 4556/SCT-VP ngày 12/7/2023.

2. Công tác tuyên truyền về công tác triển khai Đề án 06:

- Đã thực hiện đăng tải các thông tin, tuyên truyền, các chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án 06 trên Cổng Thông tin điện tử của Sở để người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu, tìm hiểu, nắm bắt kịp thời về việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền rộng rãi đến công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở hiểu và phối hợp thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thông qua phần mềmquản lý văn bản và điều hành công việcVNPT IOFFICE (hoặc lồng ghép trong các cuộc họp toàn bộ CBCC hoặc triển khai thông qua hình thức dùng app Zalo…)

- Thường xuyêntuyêntruyền các nhiệm vụ, những lợi ích của Đề án 06, ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến,cài đặt và đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, chuyển đổi số; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ thực hiện Đề án 06, cải cách hành chính gồm: Văn bản số 4148/UBND-THNC ngày 28/04/2023 triển khai, thực hiện các mô hình điểm về Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Văn bản số 4142/UBND-THNC ngày 28/04/2023 về triển khai phần mềm theo dõi, giám sát Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Văn bản số 3800/UBND-HCC ngày 21/4/2023 về triển khai, thực hiện tái cấu trúc quy trình, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; Văn bản số 3398/UBND-HCC ngày 13/04/2023 triển khai các nhiệm vụ CCHC trọng tâm quý II/2023… đến toàn thể CBCCVC và người lao động tại Sở thông qua các cuộc họp toàn cơ quan, trên phần mềm QLVB và điều hành công việc VNPT - IOFFICE; tuyên truyền đến người dân, tổ chức và doanh nghiệpthông qua các tin bài trên trang TTĐT của Sở tại địa chỉ:sct.dongnai.gov.vn.

- Tuyên truyền, khuyếnnghị 100% CBCCVC và người lao động thuộc Sở thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đồng thời vận động các thân nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết TTHC, hạn chế việc nộp hồ sơ trực tiếp.

-Thực hiện theo chỉ đạo tại Văn bản số 5916/UBND-THNC ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh. Theo đó Sở đã ban hành Văn bản số 4315/SCT-TT ngày 28/6/2023 yêu cầu các phòng, đơn vị khẩn trương thực hiện chỉ đạo về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06.

- Sở đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 100% Đảng viên thuộc Đảng ủy Sở thực hiện việc cài đặt, sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử Đồng Nai (Đã báo cáo tại VB số 132-CV/ĐUSCT ngày 07/7/2023).

- Đã thực hiện đánh giá thực trạng đội ngũ công chức làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng tại Sở Công Thương tại Văn bản số 4463/SCT-VP ngày 07/7/2023 gửi Sở Nội vụ tổng hợp.

Sở triển khai Văn bản 3279-CV/ĐUK ngày 15/6/2023 của ĐUK CCQT về sao gửi Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 12/6/2023 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong đẩy mạnh triển khai Đề án 06 đến các Chi bộ trực thuộc Sở biết, thực hiện (tại VB số 134-CV/ĐUSCT ngày 10/7/2023)

- Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 6424/UBND-HCC ngày 27/6/2023 về việc triển khai Thông báo kết luận số 238/TB-VPCP ngày 22/6/2023 của Văn phòng Chính phủ liên quan Đề án 06, Sở đã ban hành Văn bản triển khai số 4540/SCT-VP ngày 11/7/2023  để chỉ đạo các phòng, đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, dịch vụ công và Đề án 06.

3.Công tác chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của SởCông Thương

Sở Công Thương đã áp dụng tiếp nhận hồ sơ cấp phép qua mạng trên phần mềm Egov đối với 116/116  thủ tục hành chính (đạt 100%); thực hiện dịch vụ tin nhắn SMS và chuyển phát kết quả về tận nhà cho khách hàng qua đường bưu điện đối với các thủ tục hành chính thuộc Sở.

a)Đến thời điểm báo cáo, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai

-Sở đã ban hành Văn bản số 4273/SCT-TT ngày 26/6/2023 triển khai, thực hiện Văn bản số 3118/VPCP-KSTT ngày 04/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại các bộ, ngành, địa phương  Quý  I năm  2023.

-Sở đã ban hành Tờ trình số 4400/TTr-SCT ngày 04/7/2023 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính mới, ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.

b)Đánhgiákết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC:

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh về rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính năm 2023, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 1233/KH-SCT ngày 16/3/2023 về rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính năm 2023, trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:

- Thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, cắt giảm đáng kể chi phí trong thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiệu quả và có hiệu suất cao.

- Việc giải quyết các thủ tục hành chính được Sở Công Thương thực hiện theo nguyên tắc nhanh gọn, thuận tiện, không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; đặc biệt, có biện pháp xử lý nghiêm những công chức tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật, trái thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

- Xây dựng nội dung thủ tục hành chính, chuẩn hóa đầy đủ tên, nội dung  thủ tục hành chính theo bộ thủ tục đã được Bộ Công Thương công bố, đảm bảo tính pháp lý, đơn giản dễ hiểu, dễ thực hiện tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong thực hiện thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

4.Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Sở đã chỉ đạo công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thực hiện theo Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ đối với các thủ tục hành chính, dịch vụ công có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

- Đã ban hành Văn bản số 912/SCT-VP ngày 01/3/2023 về việc cập nhật thông tin tài khoản, lập danh sách tài khoản tra cứu, khai thác thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, theo đó Sở đã chỉ đạo công chức, viên chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ phải bảo mật, không tiết lộ thông tin dữ liệu cá nhân của công dân khi thực hiện tra cứu, kiểm tra, xác thực thông tin công dân để phục vụ việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên hệ thống và tham khảo tài liệu hướng dẫn tra cứu, khai thác cơ sở dữ liệu dân cư được cung cấp tại mục “Hướng dẫn sử dụng” trên phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh để triển khai thực hiện trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ cập nhật đầy đủ, chính xác các trường thông tin tài khoản của công chức, viên chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ được cấp trên hệ thống. Đồng thời, không yêu cầu người dân phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh về cư trú và hướng dẫn người dân tự tra cứu thông tin về cư trú của mình.

Đã thực hiện đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia(30 viên chức- tại VB số 2175/SCT-VP ngày 03/05/2022).

Sở đã có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền sau khi tiến hành rà soát bộ thủ tục hành chính của Sở Công Thương, kết quả có 04 thủ tục hành chính trên trang một cửa có nhu cầu sử dụng dữ liệu căn cước điện tử (báo cáo tại Văn bản số 1698/SCT-KH ngày 06/4/2022)

- Sở Công Thương không có Dịch vụ công liên quan đến 29 DVC được phê duyệt theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022. Vì vậy, tính từ tháng 01/2023 đến nay Sở chưa tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính có yêu cầu về thông tin dân cư, thông tin cư trú của công dân.

-Công tác số hóa hồ sơ điện tử: Ngày 17/3/2023 Sở đã triển khai và đăng ký tham gia tập huấn số hóa hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử tỉnh - motcua.dongnai.gov.vn và sử dụng phần mềm Kho quản lý dữ liệu điện tử. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định chính thức đưa vào sử dụng phần mềm số hóa hồ sơ thủ tục hành chính, Sở đang triển khai thực hiện số hóa đến toàn thể công chức viên chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính; Ngày 05/04/2023, Sở đã báo cáo về tiến độ thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 14452/KH-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh.

- Sở đã thực hiện đăng ký tài khoản choCBCC tham gia công tác xử lý TTHCđể tra cứu dữ liệu dân cư được tích hợp vào trangmotcua.dongnai.gov.vn rất thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả.

5. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

Sở thường xuyên rà soát hệ thống mạng, trang thiết bị văn phòng, máy tính đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, an toàn thông tin; tạo điều kiện trong việc đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức về an toàn thông tin cho CBCCVC. Các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc thực hiện việc soạn thảo văn bản mật trên máy tính mật đã bố trí theo quy định.

Thực hiện rà soát hệ thống thông tin tại đơn vị và lập hồ sơ xác lập Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia theo đề nghị của Công an tỉnh tại Văn bản số 1304/CAT-PA05 ngày 19/4/2023. Báo cáo sơ kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 tại Sở Công Thương tại Văn bản số 3273/BC-SCT ngày 10/5/2023.

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành công việc và lưu trữ điện tử của Sở Công Thương tại Văn bản số 2192/SCT-VP ngày 29/4/2023 nhằm hướng tới việc đề xuất sử dụng thống nhất phần mềm QLVB&ĐHCV chung cho tỉnh. Đến nay, UBND tỉnh đã có văn bản số 5891/UBND-KGVX ngày13/6/2023 về chủ trương lựa chọn phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thống nhất sẽ sử dụng QLVB do Sở TNMT triển khai, dự sẽ triển khai cho Sở Công Thương khoảng Quý 4/2023.

Sở đã thực hiện báo cáo hiện trạng việc thực hiện lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin cho các hệ thống thông tin thuộc Sở Công Thương tại các Văn bản1896/SCT-VP ngày 17/4/2023 và3548/SCT-VP ngày 23/5/2023.

Ngày 30/6/2023, Sở đã ban hành Văn bản số 4329/SCT-VP về việc đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ khắc phục các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật do Công an tỉnh cảnh báo tại cổng thông tin điện tử Sở Công Thương. Đến nay, các cảnh báo trên đã được đội ngủ kỹ thuật khắc phục hoàn toàn tại VB số 367/TTCNTT-UDCNTT ngày 14/7/2023 về việc báo cáo kết quả xử lý đề nghị khắc phục các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật.

Trong tháng 7/2023, Sở đã triển khai Chiến dịch tháng hành động về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến đến toàn bộ CBCC,VC,NLĐ tại Sở biết, thực hiện (VB số 4491/SCT-VP ngày 10/7/2023).

II. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong thời gian tới,Sở Công Thươngsẽ tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nhiệm vụ về Đề án 06 theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh; tiếp tục khai thác, sử dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử và phần mềm số hóa hồ sơ TTHC tỉnh;

Triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị; Triển khai thực hiện Kế hoạch số 106/KHPH-TCTTW-BCĐ06ĐN ngày 06/7/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 tại tỉnh Đồng Nai.

Trên đây làbáo cáo kết quảKế hoạch số 43/KH-UBND ngày 03/03/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 167/KH-BCĐ ngày 13/12/2022 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh trongtháng 7năm 2023 của SởCông Thương, gửi Công an tỉnh tổng hợp./.