Số lượt truy cập

888310

/ Văn phòng Sở

Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 77 (Hệ không tập trung)

Ngày 12 tháng 9 năm 2022, trường Chính trị tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 77 (Hệ không tập trung). Lớp có tổng cộng 69 học viên, trong đó Sở Công Thương có 04 cán bộ được cử tham gia lớp học.

Công tác tổ chức bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho cán bộ luôn là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Sở Công Thương nhằm nâng cao trình độ về lý luận chính trị cho cán bộ nguồn, trang bị cơ bản, có hệ thống, cập nhật về chủ nghĩa Mác Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức và hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vận dụng thực tiễn.

Ngày 09/9/2022, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 207/QĐ-SCT về việc cử cán bộ tham dự lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 77 (hệ không tập trung), trong đó cử: đ/c Lê Dung Hạnh - Chuyên viên Văn phòng Sở, đ/c Nguyễn Thị Ngọc Sáng - Chuyên viên phòng Quản lý thương mại; đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhã - viên chức Trung tâm Khuyến công & Tư vấn Phát triển Công nghiệp và đ/c Trần Hữu Lộc - viên chức Trung tâm Xúc tiến Thương mại. 

Đề nghị các đồng chí được cử đi học xác định mục tiêu học tập và thu xếp thời gian để tham dự đầy đủ các nội dung, chương trình đào tạo, thực hiện nghiêm túc những quy định của lớp học, tích cực học tập và nghiên cứu để hoàn thành khóa học.