Số lượt truy cập

327900

/ Tin tức

Một số chỉ tiêu CNTM chủ yếu của cả nước 2 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019

Chỉ số sản xuất công nghiệp +6,2

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng +8,3

Tổng kim ngạch xuất khẩu +2,4

Tổng kim ngạch nhập khẩu +2,4

Khách quốc tế đến Việt Nam +4,8

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước +17,8

Chỉ số giá tiêu dùng +5,91

Lạm phát cơ bản +3,10