Số lượt truy cập

937196

/ Tin tức

Một số nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực công nghiệp năm 2023

- Về phát triển cụm công nghiệp:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021- 2025.

+ Tiếp tục triển khai Chương trình hành động số 859/CTr-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh. Thực hiện Kế hoạch sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị.

+ Tiếp tục triển khai và tích hợp Phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật CCN tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.

+ Thường xuyên nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong công tác đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp để kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo.

- Về phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ:

+ Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 200/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh quy định về hỗ trợ chi phí sử dụng hạ tầng, chi phí thuê nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025.

+ Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 3681/KH-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu tạo điều kiện để doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh có mặt bằng sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

+ Xây dựng Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023 và triển khai các nội dung theo Kế hoạch. 

+ Hướng dẫn doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh thực hiện hồ sơ hưởng chính sách ưu đãi của TW và địa phương; tổng hợp các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ đăng ký hỗ trợ kinh phí, báo cáo UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí.

- Van toàn thực phẩm:

+ Tiếp tục triển khai các công tác quản lý nhà nước thực hiện các nội dung theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng chính phủ và Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về việc “Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm”.

+ Xây dựng và triển khai Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong năm 2023; Kế hoạch tuyên truyền tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2023; Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết trung thu năm 2023; Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết nguyên Đán 2024.

- Về vật liệu nổ công nghiệp: Tập trung tham mưu thực hiện các chương trình, kế hoạch, kiểm tra, giám sát hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, công nghệ khai thác khoáng sản, môi trường, an toàn kỹ thuật theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giảm thiểu rủi ro của vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác khoáng sản tác động đến môi trường và con người trên địa bàn tỉnh; bảo đảm công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ của ngành công thương.

- Về công tác khuyến công: Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch khuyến công năm 2023 và tổ chức triển khai các hoạt động khuyến công theo kế hoạch được duyệt.