Số lượt truy cập

937149

/ Tin tức

Một số nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực kỹ thuật và quản lý năng lượng năm 2023

+ Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023; Kế hoạch cung cấp điện năm 2023; Kế hoạch nhiệm vụ sản xuất và tiêu dùng bền vững trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

+ Trên cơ sở Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc cấp tỉnh được Bộ Công Thương phê duyệt, hàng năm sẽ tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nhằm phát huy hiệu quả trong công tác kiểm soát hóa chất, phòng ngừa cũng như công tác triển khai ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh.

+ Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trong ngành công thương trên địa bàn tỉnh.

+ Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong ngành công thương trên địa bàn tỉnh năm 2023 và Lập kế hoạch, chủ trì tổ chức kiểm tra công tác xây dựng triển khai kế hoạch, phương án PCTT-TKCN năm 2023 tại huyện Định Quán.

+ Tích cực mời gọi đầu tư các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo nhằm huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn vốn tư nhân và FDI; đổi mới mô hình tăng trưởng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năng động, bền vững.