Số lượt truy cập

1198212

/ Văn phòng Sở

Ngày 02/06/2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 3408/SCT-VP V/v thẩm định giá kinh phí thực hiện trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương

Ngày 02/06/2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 3408/SCT-VP về việc thẩm định giá kinh phí thực hiện trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương

Đính kèm văn bản đã phát hành; văn bản file mềm

Ngày 02/06/2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 3408/SCT-VP về việc thẩm định giá kinh phí thực hiện trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương, văn bản cụ thể như sau: 

   


     

Kính gửi: Công ty Cổ phần thẩm định giá Đồng Nai.

   

 

   

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

   

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

   

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

   

Căn cứ Quyết định 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 sửa đổi Quyết định 2378/QĐ-BTTTT về công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. 

   

Căn cứ văn bản số 4569/UBND-KTNS ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương;

   

Để có cơ sở tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, Sở Công Thương Đồng Nai đề nghị Công Ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai thẩm định giá chi phí thiết bị đối với dự toán chi tiết trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương;

   

(đính kèm Bảng Danh mục thiết bị văn bản số 4569/UBND-KTNS ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai).

   

Rất mong nhận được sự quan tâm và phối hợp của đơn vị;

   

   Trân trọng./.