Số lượt truy cập

1397436

/ Văn phòng Sở

Ngày 25/7/2022, Sở Công Thương ban hành TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt danh mục kinh phí thực hiện Trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương

Ngày 25/7/2022, Sở Công Thương ban hành TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt danh mục kinh phí thực hiện Trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương

Ngày 25/7/2022, Sở Công Thương ban hành TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt danh mục kinh phí thực hiện Trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương với nội dung như sau:

     

TỜ TRÌNH

   Về việc phê duyệt danh mục kinh phí thực hiện Trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương   

 

   

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

   

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

   

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính V/v: Quy định chi tiết việc sử dụng nguồn vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

   

Căn cứ Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 31/07/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai thực hiện Nghị quyết số 112/2018/NQ-HĐND ngày 06/07/2018 của HĐND tỉnh ban hành quy định thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai;

   

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-STC ngày 14/12/2021 của Sở Tài chính về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương tỉnh ĐồngNai năm 2022;

   

Căn cứ Văn bản số 4569/UBND-KTNS ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Chấp thuận chủ trương trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương;

   

Căn cứ Văn bản số 2996/STC-QLG&CS ngày 27/5/2022 của Sở Tài chính về việc có ý kiến về máy móc, thiết bị trang bị cho phòng họp trực tuyến của Sở Công Thương;

   

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 2347/CT-ĐNI ngày 14/7/2022 của Công ty Thẩm định giá Đồng Nai.

   

Sở Công Thương gửi Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt danh mục kinh phí thực hiện “Trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương” với các nội dung sau:

   

1. Danh mục thực hiện: (Danh mục chi tiết đính kèm).

   

2.Tổng kinh phí thực hiện: 450.124.479 đồng (Đã có thuế VAT).

   

(Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi triệu, một trăm hai mươi bốn ngàn, bốn trăm bảy mươi chín đồng). 

   

3. Nguồn kinh phí: nguồn kinh phí không thường xuyên của Sở Công Thương năm 2022./.

Đính kèm tờ trình đã ban hành; văn bản file mềm; các đính kèm liên quan