Số lượt truy cập

1303517

/ Văn phòng Sở

Phối hợp chuẩn bị, gửi nội dung báo cáo tại buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh để Phòng KHTCH tổng hợp

Văn phòng Sở - Sở Công Thương đã chuẩn bị, gửi nội dung báo cáo tại buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh để Phòng KHTCH tổng hợp

Ngày 29/8/2023, thực hiện việc phối hợp cung cấp tài liệu cho GĐ Sở họp. Văn phòng Sở - Sở Công Thương đã chuẩn bị, gửi nội dung báo cáo tại buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh để Phòng KHTCH tổng hợp. Nội dung cụ thể như sau: 

Đính kèm Văn bản đã ban hành số 5450/SoNoiBo-VP ngày 29/8/2023.

BÁO CÁO

về việc chuẩn bị nội dung báo cáo tại buổi

làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh


Thực hiện đề nghị của phòng KHTCTH tại công văn số 5425/SCT-KH ngày 28/8/2023 về việc phối hợp chuẩn bị nội dung báo cáo tại buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh. Văn phòng Sở báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Tình hình thực hiện tất cả các mặt công tác được giao phụ trách, tham mưu trong 9 tháng đầu năm 2023: 

1. Công tác tổ chức bộ máy và tổ chức cán bộ

a. Tổ chức bộ máy

  • Tham mưu xây dựng Đề án vị trí việc làm theo Thông tư 12/2022/TT-BNV, Thông tư số 06/2023/TT-BCT, đã gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.
  • Triển khai Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo Quy định số 22-QĐ/TU ngày 15/3/2023 của Tỉnh ủy.
  • Tham mưu ban hành Quyết định ban hành Nội quy cơ quan Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai.
  • Báo cáo rà soát, kiến nghị phương án đối với Trung tâm Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công Thương.
  • Báo cáo việc thực hiện luật cán bộ, công chức 2008, luật viên chức 2010,luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức 2019.
  • Báo cáo khó khăn trong việc triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai.

b. Tổ chức cán bộ

  • Tham mưu ban hành Quyết định bổ nhiệm lại đối với chức danh Chánh Thanh tra Sở Công Thương (Phan Tấn Lợi).

- Tham mưu ban hành quyết định Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Nguyễn Thị Lan – Giám đốc TTXTTM và bà Nguyễn Thị Nga – CV phòng KHTCTH.

- Tham mưu ban hành Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông Trần Xuân Sử - Tài xế và hoàn thành thủ tục Giải quyết hưởng chế độ hưu trí với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc.

- Tham mưu ban hành Quyết định V/v tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức Phạm Ngọc Thạch.

- Hoàn thành việc điều động công chức Nguyễn Trần Thùy Linh đến Ban quản lý khu công nghệ sinh học.

- Tham mưu chấp thuận bổ nhiệm phụ trách kế toán Trung tâm Xúc tiến Thương mại.

- Hoàn tất giải quyết chế độ thôi việc theo nguyện vọng cho bà Huỳnh Minh Anh Thư.

- Tham mưu ban hành Quyết định bổ nhiệm đối với chức danh Phó trưởng phòng Kỹ thuật và Quản lý năng lượng – Hậu.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập hang năm và bổ sung năm 2022 của CBCC, VC Sở Công Thương (văn bản số 794/BC-SCT ngày 17/02/2023).

- Tham mưu ban hành Quyết định số 107/QĐ-SCT ngày 16/5/2023 về việc đưa ra khỏi quy hoạch đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng nhiệm kỳ 2020-2025 của Sở Công Thương Đồng Nai. Đối với các trường hợp bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2025 – 2030: đang đợi kết luận tiêu chuẩn chính trị.

- Tham mưu báo cáo cho Tỉnh ủy danh sách cán bộ quy hoạch các chức danh cấp ủy, lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030.

- Báo cáo việc thực hiện luật cán bộ, công chức 2008, luật viên chức 2010, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức 2019

- Tham mưu báo cáo danh sách về số lượng, chất lượng cán bộ được quy hoạch chức danh Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2020-2025 gửi Sở Nội vụ.

- Thực hiện việc lấy phiều tín nhiệm đối với chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở.

c. Đào tạo, bồi dưỡng

- Tham mưu ban hành Kế hoạch số 366/SCT-VP ngày 30/01/2023 về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2023 của Sở Công Thương.

  • Trong 09 tháng: đã cử 36 người đi học (lớp TC LLCT: 4; lớp LĐ quản lý cấp Sở: 2, cấp phòng: 2; Lớp bồi dưỡng ngạch CV:7 , CVC đối với viên chức: 01, đối với công chức: 8; lớp kinh tế đối ngoại: 01; lớp thạc sỹ điều hành cao cấp Chính sách công: 01; 01; thẩm định giá nhà nước: 04; tập huấn chuyển đổi số: 02; lớp thanh tra viên chính: 03)

d. Công tác quản lý cán bộ đi nước ngoài: 08 cán bộ công chức, viên chức

- Cử nhân sự tham gia Đoàn Lãnh đạo tỉnh đi thăm và làm việc tại nước CHDCND Lào (A.Phương)

- Cử nhân sự tham gia đoàn công tác tham dự hội chợ quốc tế doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc lần thứ 18 tại Trung Quốc (04 cán bộ công chức, viên chức)

- Đi Du lịch: 03 cán bộ công chức, viên chức

2. Lao động tiền lương

- Thực hiện công tác nâng lương thường xuyên cho 07 cán bộ công chức

- Thực hiện công tác nâng lương trước thời hạn cho 05 cán bộ công chức

- Tham mưu quyết định nâng mức phụ cấp thâm niên nghề cho ông Phan Tấn Lợi.

- Tham mưu ban hành Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức Sở Công Thương (số 88/QĐ-SCT ngày 20/4/2023).

3. Công tác đánh giá công vụ, thi đua khen thưởng, kỷ luật

- Tham mưu báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2022 gửi Khối thi đua 5 và Ban thi đua khen thưởng tỉnh

- Triển khai Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

- Ban hành Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2023 của Sở Công Thương tại văn bản số 463/KH-SCT ngày 02/2/2023.

- Ban hành Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới lĩnh vực ngành Công Thương năm 2023.

- Tham mưu ban hành Quyết định công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Báo cáo kết quả đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ công chức, viên chức 2022.

- Đăng ký thi đua, khen thưởng của Sở năm 2023.

- Điều chỉnh, bổ sung quy chế đánh giá công vụ đối với cá nhân và tập thể.

- Tham mưu ban hành Quyết định về việc công nhận danh sách đăng ký tên sáng kiến của Sở Công Thương năm 2023.

- Triển khai đăng ký xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo" năm 2023; triển khai hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" năm 2023; triển khai đăng ký xét tặng Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" năm 2023.

- Tham mưu Tờ trình đề nghị khen thưởng sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 06/12/2017 của Tỉnh ủy

- Tham mưu tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" năm 2023 (A. Phong, A. Phương)

- Triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua hoàn thành cơ sở dữ liệu ngành thuộc lĩnh vực Nội vụ, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành Nội vụ năm 2023.

- Triển khai đăng ký xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" năm 2023; Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước"; Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2023

- Tham mưu điều chỉnh Quyết định ban hành Quy định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương Đồng Nai.

- Triển khai đánh giá công vụ 6 tháng đầu năm 2023.

4. Công tác công nghệ thông tin

- Tham mưu ban hành Tờ trình về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết gói thầu "Trang bị phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương" và thực hiện phối hợp với Trung tâm CNTT tỉnh, các cty máy tinh linh kiện, cty thẩm định giá ban hành Chứng thư giá phòng họp trực tuyến. Hiện nay Sở Thông tin và Truyền thông đang thẩm định đề cương chi tiết PHTT.

- Tham mưu Sở ký hợp đồng thuê phần mềm quản lý văn trong năm 2023.

- Tham mưu dự thảo văn bản gửi Sở Tài chính về việc xin chủ trương bổ sung kinh phí sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử VNPT IOFFICE tại Sở Công Thương.

- Tham mưu ban hành Kế hoạch ISO của Sở trong năm 2023.

- Báo cáo lĩnh vực CNTT Quý I năm 2023 qua phần mềm Báo cáo tỉnh.

- Tổng hợp thông tin biểu mẫu báo cáo về lĩnh vực CNTT đến Sở Thông tin và Truyền thông.

- Tham mưu sở ban hành Quyết định về việc ban hành Mục tiêu chất lượng của Sở trong năm 2023.

- Tham mưu ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Công Thương năm 2023.

- Phối hợp với Phòng KHTCTH và các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư, nâng cấp và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Sở Công Thương (Giai đoạn 2024-2025) với tổng kinh phí dự kiến 2,5 tỷ đồng.

- Triển khai, thông báo, hướng dẫn đến toàn bộ CBCCVCNLĐ đẩy mạnh tuyên truyền và nêu gương đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, cài đặt sử dụng app VneID. Tổng hợp danh sách gửi Công an tỉnh báo cáo UBND tỉnh.

- Rà soát, xử lý và triển khai đến 02 Trung tâm về các cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 3/2023.

- Rà soát, phối hợp với cac phòng, đơn vị để chuẩn bị tài liệu Cuộc họp về nội dung “tìm hiểu nguyên nhân các văn bản trễ hạn, các văn bản chưa kết thúc kịp thời theo báo cáo từ hệ thống phần mềm VNPT IOFFICE, đưa ra giải pháp xử lý”.

- Dự thảo văn bản việc lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn cho hệ thống thông tin (HSĐXCĐ) cho tất cả các hệ thống thông tin (HTTT) của Sở gửi về Sở Thông tin để thẩm định, phê duyệt (hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt) theo quy định.

- Đăng ký 10 chứng thư số cho cá nhân là CBCC là chuyên viên xử lý hồ sơ TTHC, bộ phận tiếp nhận, trả kết quả và 02 chứng thư số cho tổ chức về một cửa.

- Hoàn thành việc tham mưu mua gói gia hạn bản quyền Hệ thống phần mềm antivirus Kaspersky Endpoint Security for Business được cho hệ thống mạng và máy tính tại Sở (bản quyền cũ sẽ hết hạn vào ngày 15/05/2022).

- Đã báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 tại Sở tháng 5/2023 và báo cáo việc thống kê kết quả tuyên truyền, vận động, hướng dẫn việc đăng ký, sử dụng ứng dụng VneID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Hoàn thành báo cáo, đăng ký nhu cầu sử dụng phần mềm quản lý văn bản, quản lý điều hành công việc và quản lý lưu trữ (phục vụ cho việc định hướng Sở, ban, ngành sẽ thống nhất Khung tiêu chí các chức năng, tính năng, yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm QLVB&ĐH).

  • Đã hoàn thành việc mua gói gia hạn bản quyền phần mềm Antivirus năm 2023;

5. Cải cách hành chính

- Tham mưu ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023.

- Đã hoàn thành việc triển khai đến lãnh đạo cấp Sở và cấp Phòng thuộc Sở tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh và báo cáo Sở nội vụ.

- Báo cáo CCHC Quý I và II năm 2023 của Sở.

- Báo cáo Quý I và II năm 2023 của Sở về kết quả thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức điều hành phục vụ người dân doanh nghiệp.

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức điều hành phục vụ người dân doanh nghiệp.

- Đăng ký tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2023.

- Đăng ký sáng kiến CCHC và báo cáo kết quả thực hiện sáng kiến CCHC về cách làm hiệu quả về cải cách hành chính năm 2023 của Sở Công Thương gửi Sở Nội vụ tổng hợp.

- Tham mưu ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC của Sở.

- Triển khai Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/3/2023 đến CBCC biết, tổng hợp tài liệu cho GĐ Sở về thực hiện Chương trình Đối thoại trực tiếp Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về CCHC năm 2023.

- Tham mưu văn bản để triển khai Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 02/3/2023 về nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Văn bản số 2190/UBND-HCC ngày 15/03/2023 về việc thực hiện Thông báo kết luận số 55/TB-VPCP ngày 24/02/2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Văn bản số 2003/UBND-HCC ngày 10/03/2023 về việc triển khai các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến của tỉnh năm 2023 đến các phòng, đơn vị

- Hoàn thành báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch số 231-KH/TU ngày 10/3/2023 của Tỉnh ủy về tổ chức Tọa đàm khoa học cấp tỉnh chuyên đề 2023 “ Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đầy mạnh cải cách hành chính góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong giai đoạn mới”.

- Tham mưu văn bản triển khai giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2023 (PAPI).

- Tham mưu văn bản triển khai giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, Chỉ số hai lòng người dân năm 2023.

- Tham mưu văn bản triển khai các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, Chỉ số hai lòng người dân năm 2022.

6. Công tác văn thư – lưu trữ

- Đã ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2023.

- Đã ban hành kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023.

- Thực hiện xây dựng và thẩm định đề cương dự toán chi tiết việc số hoá tài liệu lưu trữ của sở.

- Báo cáo kết quả sử dụng văn bản điện tử.

- Tham mưu ban hành kế hoạch thu nộp tài liệu đến hạn nộp lưu năm 2023

- Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ có thời hạn bảo quản từ 50 năm trở lên của Sở Công Thương Đồng Nai.

- Tham mưu xây dụng ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước

- Tham mưu văn bản xin ngưng thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ đã chỉnh lý có thời hạn bảo quản từ 50 năm của Sở Công Thương.

8. Công tác an ninh trật tự,phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy

- Hoàn thành báo cáo phối hợp thực hiện cao điểm vận động toàn dân tham gia tấn công, trấn áp các loại tội phạm tại VB số 609/SCT-VP ngày 13/02/2023.

- Xây dựng Kế hoạch phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2023 và có báo cáo 6 tháng cho Sở Lao động và Thương binh xã hội và Công an tỉnh.

- Thực hiện rà soát các trường hợp cán bộ công chức của sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh bị các đối tượng lạ gọi điện, nhắn tin quấy rối, đe dọa để báo cáo công an tỉnh.

- Tham mưu ban hành Bản đăng ký cam kết an toàn an ninh trật tự năm 2023.

- Tham mưu ban hành Quyết định Kiện toàn Tổ phòng cháy và chữa cháy Sở Công Thương.

- Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023.

- Tham mưu ban hành Kế hoạch Đảm bảo an ninh trật tự tại Sở Công Thương năm 2023.

- Triển khai Thông báo Kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và TNXH tỉnh

- Triển khai Văn bản số 2903/UBND-THNC ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 135/KH-BCĐ ngày 17/3/2023 của Ban Chỉ đạo 138/CP chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người.

- Triển khai Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

- Triển khai Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nghiện ma túy tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thể Methadone trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

- Triển khai cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy

- Triển khai phòng chống cháy, nổ tại Trụ sở khối Nhà nước tỉnh Đồng Nai trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5/2023.

- Triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới

- Kế hoạch Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới tại Sở Công Thương

6- Công tác phối hợp với các Sở Ban ngành: 

Tham mưu tổng hợp cho Lãnh đạo tham gia các tổ chức phối hợp liên ngành; trong đó trực tiếp tham mưu lãnh đạo tham gia BCĐ vì sự tiến bộ của phụ nữ; BCĐ CNTT; Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; BCĐ công tác quốc phòng an ninh; BCĐ phòng chống AIDS, tội phạm và TNXH ma túy, mại dâm, mua bán người; Một số công tác phối hợp với các Sở ban ngành khác…

II. Những nhiệm vụ tập trung thực hiện trong 03 tháng còn lại của năm:

a. Tổ chức bộ máy

- Tổng hợp và báo cáo công tác chuyển đổi vị trí công tác

- Triển khai Xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung chức năng nhiệm vụ Sở Công Thương khi Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 04/2022/TT-BCT.

b. Tổ chức cán bộ

- Xây dựng kế hoạch bổ nhiệm lại các đ/c Trần Minh Đạt, Nguyễn Ngọc Diệu, Lâm Quang Liêm.

- Báo cáo công tác theo dõi đi nước ngoài của CBCCVC năm 2023

- Bổ sung lý lịch CBCC năm 2023

- Tiếp đoàn Thanh tra Sở Nội vụ về công tác tổ chức cán bộ (Quý III)

- Thực hiện công tác kê khai tài sản năm 2023

- Tiếp tục theo dõi thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự.

c. Đào tạo, bồi dưỡng

- Tiếp tục theo dõi, triển khai, đăng ký các lớp đào tạo bồi dưỡng cho CBCCVC thuộc Sở.

- Tổ chức lớp bồi dưỡng đạo đức công vụ cho CBCC,VC Sở Công Thương

- Đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng với Tỉnh ủy và Sở Nội vụ năm 2024 (sau khi có văn bản chỉ đạo)

- Báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng năm 2023

- Thực hiện đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập cấp tỉnh và lập hồ sơ đề nghị công nhận Đơn vị học tập 2023

2. Lao động tiền lương

- Tiếp tục theo dõi thực hiện công tác nâng lương thường xuyên cho CBCC theo quy định.

- Rà soát nâng lương trước thời hạn năm 2024

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác nâng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

3. Công tác đánh giá công vụ, thi đua khen thưởng, kỷ luật

- Điều chỉnh, bổ sung quy chế đánh giá công vụ đối với cá nhân

-  Triển khai Đánh giá công vụ 6 tháng đầu năm 2023 đối với tập thể trong tháng 6 và cả năm 2023 vào tháng 11

- Có ý kiến đối với bảng chấm điểm của các Sở ngành chấm Sở Công Thương.

- Triển khai viết sáng kiến và tổng hợp chấm điểm. Họp hội đồng sáng kiến để công nhận sáng kiến năm 2023

- Triển khai hướng dẫn công tác thi đua- khen thưởng năm 2023

- Thực hiện chấm điểm và đánh giá công vụ đối với tập thể trên phần mềm

- Triển khai đánh giá công vụ năm 2023 đối với cá nhân

- Báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ, công vụ năm 2023

- Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2023

- Tham mưu tổng kết phong trào thi đua quyết thắng Cụm thi đua số 5

4. Công tác công nghệ thông tin

- Tiếp tục theo dõi, tham mưu về việc xây dựng phòng họp trực tuyến

- Tổng hợp thông tin biểu mẫu báo cáo về lĩnh vực CNTT đến sở Thông tin và Truyền thông

- Đánh giá nội bộ theo kế hoạch ISO:2015

- Báo cáo về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023, công tác ISO năm 2023

5. Cải cách hành chính

- Báo cáo cải cách hành chính định kỳ 9 tháng, năm

6. Công tác văn thư – lưu trữ

- Báo cáo tổng kết công tác văn thư, lưu trữ; Báo cáo kết quả sử dụng văn bản điện tử.

- Báo cáo công tác bảo vệ bí mật nhà nước 2023

- Hoàn thiện hồ sơ nộp lưu tài liệu lưu trữ vĩnh viễn phông Sở Công Thương vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

7. Công tác hành chính, quản trị văn phòng

- Xây dựng kế hoạch sinh hoạt sáng thứ 2 đầu tuần

- Tiếp tục theo dõi công tác điều xe, quản lý xe, phục vụ kịp thời theo yêu cầu công tác, lái xe đảm bảo an toàn, giữ gìn và bảo quản xe tốt.

- Thực hiện tổ chức triển khai viếng nghĩa trang, ma chay theo đúng quy định.

- Công tác lễ tân, chuẩn bị các cuộc họp chu đáo, kịp thời, vệ sinh cơ quan được duy trì thường xuyên sạch sẽ.

8. Công tác an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn, phòng cháy chữa cháy

- Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS.

- Báo cáo công tác an ninh trật tự năm 2023

9. Công tác khác

- Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc định kỳ 6 tháng, năm.

- Báo cáo năm 2023 về công tác dân vận

- Báo cáo năm 2023 về công tác quy chế dân chủ

- Báo cáo năm 2023 về công tác bình đẳng giới

- Thực hiện kê khai tài sản theo quy định vào cuối năm

III. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (nêu rõ số lượng đối với những công việc chưa hoàn thành, hồ sơ đang chậm trễ; những mục tiêu, chỉ tiêu khó đạt được so với kế hoạch đề ra trong năm 2023): Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, Văn phòng Sở đang thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Số lượng đối với những công việc chưa hoàn thành: Năm 2023, VPS đã đăng ký 02 nhiệm vụ (dự án) nhưng Sở đã có báo cáo, văn bản xin UBND tỉnh cho dừng thực hiện. Cụ thể như sau:

a. Trang bị Phòng họp trực truyến tại Sở Công Thương: Sở đã ban hành báo cáo xin ngưng với lý do:

- Sở đã thực hiện các bước về Trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương theo Nghị định 73, hồ sơ thực hiện có các văn bản như sau:

- Đã phối hợp với các Đơn vị có liên quan và Trung tâm CNTT tỉnh thực hiện hoàn chỉnh Đề Cương dự toán chi tiết “Trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương”.

- Thực hiện Thẩm định giá kinh phí và danh mục thực hiện trang bị phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương với kết quả tại Chứng thư giá số 1660/CT-ĐNI ngày 29/5/2023 của Công ty Thẩm định giá Đồng Nai

- Ban hành Tờ trìnhsố 3204/TTr-SCT ngày 07/5/2023 về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết “Trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương” và gửi Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định Đề cương trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời Sở có Văn bản số 5030/SCT-VP ngày 07/8/2023 gửi Sở Thông tin và Truyền thông, trong đó có đánh giá sự cần thiết, làm rõ nhu cầu đối với việc trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương.

- Ngày 08/8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 2121/STTTT-CNTTVT, với nội dụngđề nghị Sở Công Thương xem lại việc đầu tư Trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương vì hệ thống phòng họp chung của tỉnh cũng đang được Tỉnh ủy triển khai theo hình thức thuê dịch vụ từ Tỉnh ủy, Huyện ủy đến các cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Trên cơ sở ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương nhận thấy trong thời gian tới tỉnh sẽ trang bị hệ thống phòng họp chung cho các sở ngành, địa phương trong tỉnh sử dụng nên nhằm tiết kiệm tối đa kinh phí ngân sách nhà nước của tỉnh, Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh xin ngưng thực hiện dự án.

b. Kế hoạch số hóa tài liệu lưu trữ đã chỉnh lý có thời hạn bảo quản từ 50 năm trở lên

- Sau khi xem xét đề xuất của Sở Công Thương về việc tạm ngưng thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ đã chỉnh lý có thời hạn bảo quản từ 50 năm trở lên do chưa có hướng dẫn, quy định về phần mềm chung quản lý tài liệu lưu trữ và tiêu chuẩn về Kho lưu trữ số của Bộ Nội vụ, Sở sẽ triển khai thực hiện khi có hướng dẫn, quy định của Bộ Nội vụ về nội dung này tại Công văn số 1934/SCT-VP ngày 19/4/2023;

- Từ cơ sở thực tiễn nêu trên, Sở Nội vụ đã báo cáo và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, có Văn bản chấp thuận chủ trương cho Sở Công Thương tạm ngưng thực hiện số hóa tài liệu có thời hạn bảo quản từ 50 năm trở lên tại Công văn số 2270/SNV-VTLT ngày 08/6/2023.

- Ngày 10/7/2023, UBND tỉnh đã có VB số 6891/UBND-KGVX về chấp thuận chú trương tạm ngưng triển khai thực hiện việc số hóa tài liệu lưu trữ có thời hạn bảo quản từ 50 năm trở lên của Sở Công Thương cho đến khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Nội vụ về tiêu chí Kho Lưu trữ số và phần mềm chung quản lý tài liệu lưu trữ của tỉnh theo đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn nêu trên.

+ Hồ sơ đang chậm trễ: không có (vì VPS không xử lý TTHC – motcua.dongnai.gov.vn)

+ Những mục tiêu, chỉ tiêu khó đạt được so với kế hoạch đề ra trong năm 2023: Không có.

IV. Đề xuất kiến nghị các giải pháp cụ thể, khả thi, phù hợp, hiệu quả: Không có kiến nghị.

Trên đây là báo cáo của Văn phòng Sở gửi phòng P.KHTCTH biết, tổng hợp.