Số lượt truy cập

888341

/ Văn phòng Sở

Rà soát, kiện toàn lại đội ngũ làm công tác truyền thông

Ngày 09/3/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản số 837/BTTTT gửi các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng đội ngũ truyền thông chính sách chuyên trách, chuyên nghiệp.

Ngày 09/3/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản số 837/BTTTT gửi các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng đội ngũ truyền thông chính sách chuyên trách, chuyên nghiệp.

Tải tệp đính kèm

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, công tác truyền thông các chủ trương, đường lối, chính sách hiện nay được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng, với phương châm “Truyền thông luôn phải đi trước”, để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả đối với những xu hướng thông tin sai lệch bản chất, không có lợi cho sự phát triển của đất nước. Thời gian qua, nhiều vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo thành công, một phần cũng có sự tham gia đóng góp tích cực của công tác truyền thông chính sách.Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khảo sát đội ngũ truyền thông chính sách tại địa chỉ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd
Stl68MjB5x0xTbJ1rt1U_v4SDX18zF6CYNYlzVBfHdMRH4w/viewform

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác truyền thông chính sách còn một số những tồn tại, như một số cơ quan chưa quan tâm đúng mức đến công tác truyền thông và cung cấp thông tin cho báo chí; công tác “Truyền thông” của một số cơ quan, đơn vị chủ yếu coi là nhiệm vụ của các cơ quan báo chí, chưa phải trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, của chính quyền có trách nhiệm cung cấp thông tin, nên còn có sự lúng túng, đôi khi chạy theo dư luận hoặc khủng hoảng truyền thông; hầu hết các bộ, ngành và địa phương chưa ban hành kế hoạch cụ thể để định hướng, từ đó có lộ trình, bước đi, đội ngũ, nguồn lực triển khai thực hiện một cách tổng thể để, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó.

Để rà soát, kiện toàn lại đội ngũ làm công tác truyền thông chính sách chuyên trách, chuyên nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát, kiện toàn lại đội ngũ công chức, viên chức làm công tác truyền thông theo hướng có bố trí bộ phận, nhân sự chuyên trách có năng lực, kinh nghiệm, được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về truyền thông chính sách và xử lý khủng hoảng truyền thông. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế làm việc liên quan, cho phép các đơn vị phụ trách truyền thông chính sách được tham gia phản biện xây dựng đối với các quy trình soạn thảo, quyết định chính sách. Xây dựng kế hoạch truyền thông ngay từ khi chuẩn bị ban hành chủ trương, chính sách và trong quá trình thực thi.

Cùng với đó, bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách và các nguồn lực xã hội hóa theo quy định của pháp luật cho hoạt động truyền thông chính sách, tăng cường đặt hàng đối với các cơ quan báo chí - truyền thông thực hiện các nhiệm vụ thông tin tuyên truyền thiết yếu, tăng kinh phí đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông chính sách cho cán bộ, tăng kinh phí đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin, để rà quét, phân tích, đánh giá xu hướng thông tin, thăm dò dư luận, đánh giá tác động truyền thông trong quá trình hoạch định, ban hành, thực thi chính sách.