Số lượt truy cập

1707087

/ Văn phòng Sở

Sở Công Thương ban hành Văn bản số 4901/SCT-VP ngày 31/7/2023 triển khai Kế Hoạch số 106/KHPH-TCTTW-BCĐ06ĐN ngày 06/7/2023 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 - UBND tỉnh.

Sở Công Thương ban hành Văn bản số 4901/SCT-VP ngày 31/7/2023 triển khai Kế Hoạch số 106/KHPH-TCTTW-BCĐ06ĐN ngày 06/7/2023 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 - UBND tỉnh.

Sở Công Thương ban hành Văn bản số 4901/SCT-VP ngày 31/7/2023 triển khai Kế Hoạch số 106/KHPH-TCTTW-BCĐ06ĐN ngày 06/7/2023 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 - UBND tỉnh. Nội dung cụ thể như sau:

Đính kèm Văn bản Ssố 4901/SCT-VP ngày 31/7/2023

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Thực hiện Kế Hoạch số 106/KHPH-TCTTW-BCĐ06ĐN ngày 06/7/2023 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 – UBND tỉnh về triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Đồng Nai.;

Giám đốc Sở triển khai Kế Hoạch số trên đến các phòng, đơn vị thuộc Sở biết và thực hiện. 

Đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của phòng, có trách nhiệm triển khai đến CBCC,VC thuộc đơn vị mình. 

Văn phòng Sở tiếp tục phối hợp các phòng tuyên truyền các nhiệm vụ của Đề án 06, phát triển Chính phủ điện tử; Chính phủ số, kinh tế số đến toàn thể CBCCVC và người lao động tại cơ quan thông qua các cuộc họp toàn cơ quan, trên phần mềm QLVB và điều hành công việc; tuyên truyền đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên trang TTĐT Sở. 

Phòng Quản lý Thương mại phối hợp với các đơn vị liên quan (khi có yêu cầu) để giới thiệu, cung cấp sàn thương mại điện tử tại Mô hình 22: Phát triển du lịch,  gắn với đặc sản vùng miền hỗ trợ người dân ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử trong phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế số. 

Đề nghị các phòng, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Giám đốc Sở nêu trên và định kỳ hàng tháng (trước ngày 12 hàng tháng) báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện về Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh theo quy định./. 

Đính kèm: Kế Hoạch số 106/KHPH-TCTTW-BCĐ06ĐN ngày 06/7/2023 của BCĐ Đề án 06 tỉnh.