Số lượt truy cập

1629341

/ Văn phòng Sở

Sở Công Thương kêu gọi hưởng ứng phong trào “Mỗi hộ gia đình tự trang bị 01 bình chữa cháy và có ít nhất 01 người được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”

Ngày 25/8/2023, Sở Công Thương đã ban hành Văn bản số 5396/SCT-VP về việc hưởng ứng phong trào “Mỗi hộ gia đình tự trang bị 01 bình chữa cháy và có ít nhất 01 người được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”.

Thực hiện Văn bản số 8553/UBND-THNC ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hưởng ứng phong trào “Mỗi hộ gia đình tự trang bị 01 bình chữa cháy và có ít nhất 01 người được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”,

Sở Công Thương đã triển khai Văn bản số 8553/UBND-THNC trên đến các phòng, đơn vị thuộc Sở biết và đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Tuyên truyền đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị gương mẫu tham gia phong trào “Mỗi hộ gia đình tự trang bị 01 bình chữa cháy và có ít nhất 01 người được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng chữa cháy và CNCH” và thực hiện tuyên truyền, vận động người thân hưởng ứng tham gia phong trào, phấn đấu trong quý III năm 2023 đạt 80%, đến ngày 30/12/2023 đạt 100% mỗi hộ gia đình có 01 bình chữa cháy và có ít nhất 01 người được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng chữa cháy và CNCH.

2. Giao phòng Kỹ thuật và Quản lý năng lượng lồng ghép tuyên truyền phong trào nêu trên đến các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp khi thực hiện công tác kiểm tra an toàn PCCC, xây dựng mô hình an toàn PCCC.

3. Các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên căn cứ theo tình hình thực tế của mình, nghiên cứu huy động và sử dụng các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện hoạt động trao tặng bình chữa cháy cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm bảo đảm phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH.

Trên đây là nội dung triển khai của Sở Công Thương về việc hưởng ứng phong trào “Mỗi hộ gia đình tự trang bị 01 bình chữa cháy và có ít nhất 01 người được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”.