Số lượt truy cập

1073974

/ Tin tức

Sở Công Thương thực hiện việc đề nghị thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ Quý I năm 2023.

Ngày 08/3/2023, Sở Công thương ban hành văn bản đề nghị các phòng, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ Quý I năm 2023.

Ngày 08/3/2023, Sở Công thương ban hành văn bản đề nghị các phòng, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ Quý I năm 2023, cụ thể như sau:

Đính kèm Văn bản phát hành

Đính kem Văn bản số 3394/SCT-VP ngày 31/5/2022 của Sở Công Thương

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 733/SNV-TT ngày 06/3/2023 của Sở Nội vụ về việc báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2023 (văn bản gửi kèm theo). 

Căn cứ Kế hoạch số 383/KH-SCT ngày 30/01/2023 của Sở Công Thương về cải cách hành chính năm 2023;

Để đảm bảo hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở; Sở Công Thương đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện báo cáo định kỳ quý Quý I theo các nội dung sau:

  • Về nội dung báo cáo, thời gian chốt số liệu, thời hạn gửi bảo cáo: các phòng, đơn vị tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của Sở tại Văn bản số 3394/SCT-VP ngày 31/5/2022 của Sở Công Thương;
  • Nội dung báo cáo là căn cứ để Sở đánh giá khắc phục các tồn tại, hạn chế trong năm 2022, tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2023; do đó, đề nghị các phòng, đơn vị đảm bảo thông tin, số liệu khách quan, chính xác, thống nhất với các hệ thống theo dõi, quản lý của tỉnh (tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, hồ sơ trực tuyến, số lượng công chức, viên chức...). Trường hợp số liệu thực tế và trên hệ thống không thống nhất, đề nghị các phòng, đơn vị có báo cáo nguyên nhân.
  • Để thuận tiện cho công tác tổng hợp, các phòng, đơn vị gửi kèm tập tin định dạng word đối với phần nội dung báo cáo và tập tin định dạng excel đối với phần số liệu thống kê qua Văn phòng Sở (gửi qua phần mềm QLVB của Sở) (chú ý: báo cáo Quý gửi trước 16h30 ngày 10/3/2023). 

Sở Công Thương đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo nêu trên./.