Số lượt truy cập

1834156

/ Văn phòng Sở

Sở Công Thương triển khai Quyết định số 668/QĐBTTTT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 10/5/2024, Sở Công Thương ban hành Văn bản số 2381/SCT-VP về triển khai Quyết định số 668/QĐBTTTT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 10/5/2024, Sở Công Thương ban hành Văn bản số 2381/SCT-VP về triển khai Quyết định số 668/QĐBTTTT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Nội dung cụ thể như sau:

Đính kèm:

-Văn bản số 2381/SCT-VP ngày 10/5/2024;

-Quyết định số 668/QĐBTTTT ngày 26/4/2024 của Bộtrưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Kế hoạch Hành động triển khai Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.


Sở Công Thương nhận được Văn bản số 1352/STTTT-CĐS ngày 06/5/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về việctriển khai Quyết định số 668/QĐBTTTT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quyết định này ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Sở Công Thương chuyển các phòng, đơn vị nội dung Quyết định để biết, phối hợp thực hiện khi có yêu cầu./.

Đính kèm: Quyết định số 668/QĐ-BTTTT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.