Số lượt truy cập

1834138

/ Văn phòng Sở

Sở Công Thương triển khai Quyết định số 671/QĐ-BTTTT về hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ có hiệu lực từ ngày 26/4/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Sở Công Thương triển khai Quyết định số 671/QĐ-BTTTT về hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ có hiệu lực từ ngày 26/4/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Sở Công Thương đã ban hành Văn bản số 2525/SCT-VP ngày 16/5/2024 triển khai Quyết định số 671/QĐ-BTTTT về hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ có hiệu lực từ ngày 26/4/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nội dung cụ thể như sau:

Đính kèm văn bản đã ban hành

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.


Sở Công Thương nhận được Văn bảnsố 1428/STTTT-CĐS ngày 10/5/2024 của SởThông tin và Truyền thôngvề triển khai Quyết định số 671/QĐ-BTTTT về hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ có hiệu lực từ ngày 26/4/2024của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quyết định này ban hành ban hành hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộcó hiệu lực từ ngày 26/4/2024đính kèm văn bản này (thay thế văn bản số 2589/BTTTT-UDCNTT ngày 24/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ) để phục vụ cho việc triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án liên quan đến hoạt động công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại đơn vị, địa phương mình quản lý.

Sở Công Thương chuyển các phòng, đơn vị nội dung Quyết định để biết, nghiên cứu, áp dụng./.

Đính kèm:Quyết định số 671/QĐ-BTTTT ngày 26/4/2024của Bộ Thông tin và Truyền thông;Hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ.