Số lượt truy cập

1629355

/ Văn phòng Sở

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới tại Đảng ủy Sở Công Thương

Ngày 17/8/2023, Đảng ủy Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/ĐUSCT về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới tại Đảng ủy Sở Công Thương.

Thực hiện Kế hoạch số 94-KH/ĐUK ngày 09/8/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, Đảng ủy Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới tại Sở Công Thương như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông; kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông.

2. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đối với công tác trật tự an toàn giao thông.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Cấp ủy các chi bộ thuộc Sở, các đoàn thể thuộc Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh và công khai kết quả xử lý đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giao thông, nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp.

- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải gương mẫu, tích cực vận động người thân, gia đình thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT đến cán bộ, đảng viên, người lao động thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, buổi sinh hoạt định kỳ đầu tuần, bằng văn bản và đăng tải trên các trang thông tin điện tử của Sở Công Thương. Trong đó, tập trung tuyên truyền việc tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Luật phòng, chống tác hại của rượu bia; thực hiện nghiêm quy định “đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông”, nghiêm cấm can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ.

- Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động là một “tuyên truyền viên” trong tuyên truyền, vận động đồng nghiệp, người thân, bạn bè chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia.

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tích cực, chủ động phê phán, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật giao thông.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy các chi bộ thuộc Sở triển khai Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc đơn vị mình quản lý, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch và kịp thời báo cáo Đảng ủy Sở Công Thương các trường hợp vi phạm về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giao thông.

2. Các đoàn thể thuộc Sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, thực hiện văn hóa giao thông; đa dạng hóa nội dung, hình thức nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

3. Giao Chi bộ 1 thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên các trang thông tin điện tử của Sở Công Thương.

 Trên đây là Kế hoạch về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới tại Đảng ủy Sở Công Thương./.