Số lượt truy cập

888262

/ Văn phòng Sở

Thông báo phân công nhiệm vụ tạm thời trong Ban Giám đốc Sở Công Thương

Ngày 29/4/2022, Sở Công Thương ban hành thông báo số 2148/TB-SCT về việc Thông báo phân công nhiệm vụ tạm thời trong Ban Giám đốc Sở Công Thương (do có CBCC lãnh đạo chuyển công tác)

Đính kèm Thông báo đã ban hành

THÔNG BÁO

   

   

Phân công nhiệm vụ tạm thời trong

   

Ban Giám đốc Sở Công Thương

   

Căn cứ quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

       Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-SCT ngày 16/7/2022 của Sở Công Thương về việc phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo Sở Công Thương;   

Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban Giám đốc Sở Công Thương ngày 25/4/2022,

       Để đảm bảo thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực của Sở, Giám đốc Sở Công Thương tạm thời giao nhiệm vụ cho các Phó Giám đốc Sở, cụ thể như sau:   

Ngoài các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 195/QĐ-SCT ngày 16/7/2022 của Sở Công Thương về việc phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo Sở Công Thương. Nay bổ sung thêm:

   

1.   Đ/c Nguyễn Trí Phương – Phó Giám đốc Sở phụ trách và chỉ đạo các nhiệm vụ của phòng Quản lý Thương mại (Trừ lĩnh vực Nông thôn mới của Phòng Quản lý Thương mại)

   

2.   Đ/c Thái Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở phụ trách và chỉ đạo các nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến Thương mại.

   

3.   Đối với các cuộc họp theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Ban Giám đốc sẽ phân công để tham gia đầy đủ.

   

-  Thời gian áp dụng: từ ngày 05/5/2022 đến khi có Thông báo mới.

   Trên đây là thông báo phân công nhiệm vụ tạm thời trong Ban Giám đốc, Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để thuận tiện trong liên hệ công tác./.