Số lượt truy cập

1397435

/ Văn phòng Sở

Thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/0

hực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Đề án 06).

Thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Đề án 06).

 

Tỉnh đã chỉ đạo cơ quan thường trực (Công an tỉnh) khẩn trương phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thành lập và xây dựng quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Đề án 06. Đồng thời, UBND tỉnh và Công an tỉnh Đồng Nai đã có nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến việc kiện toàn nhân sự, quy chế làm việc, rà soát nguồn nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ cho Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc thực hiện các chỉ tiêu và tiến độ thực hiện được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Đề án 06 là Đề án được Thủ tướng Chính phủ ban hành với mục tiêu ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích sau: (1) Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; (3) Phục vụ công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

 

Ảnh: Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 

 

Phạm Cẩm Hồng theo stnmt.dongnai.gov.vn/