Số lượt truy cập

1834126

/ Văn phòng Sở

Triển khai công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh

Ngày 30/3/2023, Sở Công Thương đã triển khai Văn bản số 1515/SCT-VP về việc triển khai công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 2623/UBND-THNC ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấn chỉnh công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh,

Giám đốc Sở Công Thương đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; Quyết định số 4690/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho phép tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Thực hiện quy trình xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai.

- Đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các phòng, đơn vị khi có nhu cầu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế gửi đầy đủ hồ sơ xin phép ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến tổ chức về Sở Ngoại vụ để tham mưu trình Ủy ban nhân dân tình cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định.

- Trong thời gian 10 ngày làm việc, sau khi kết thúc hội nghị, hội thảo quốc tế, các phòng, đơn vị đăng cai tổ chức phải tham mưu báo cáo đánh giá tình hình và kết quả tổ chức thực hiện gửi Sở Ngoại vụ.

- Trong quá trình tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế nếu phát hiện việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có dấu hiệu vi phạm các quy định của Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh hoặc cơ quan quản lý các lĩnh vực liên quan đến nội dung hội nghị, hội thảo quốc tế, địa phương nơi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có trách nhiệm đề nghị cơ quan của người có thẩm quyền xem xét đình chỉ việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế hoặc xử lý theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Các phòng, đơn vị có nhu cầu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, đề nghị trao đổi thông tin với Sở Ngoại vụ để phối hợp, đảm bảo thời gian và trình tự, thủ tục theo quy định tại Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh.

Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiên cứu và triển khai thực hiện. Đồng thời, báo cáo về tình hình tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế, gửi về Văn phòng Sở định kỳ hàng năm (trước 01/11) để tổng hợp báo cáo Sở Ngoại vụ. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các phòng, đơn vị kịp thời phản hồi về Sở Công Thương (qua Văn phòng Sở) để phối hợp, xử lý./.