Số lượt truy cập

1397285

/ Tin tức

Triển khai Thông tư số 16/2023/TT-BNV ngày 15/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày 04/12/2023, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 7203/SCT-VP về việc triển khai Thông tư số 16/2023/TT-BNV ngày 15/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy.

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư số 16/2023/TT-BNV quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy bao gồm quy trình; định mức lao động; định mức máy móc thiết bị; định mức công cụ dụng cụ; định mức vật tư, văn phòng phẩm; định mức tiêu hao năng lượng phục vụ chỉnh lý tài liệu.

2. Đối tượng áp dụng

Thông tư số 16/2023/TT-BNV áp dụng đối với cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động chỉnh lý tài liệu nền giấy.

3. Nội dung và định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Căn cứ xác định định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm: Quy trình chỉnh lý tài liệu; định mức lao động; định mức máy móc thiết bị; định mức công cụ dụng cụ; định mức vật tư, văn phòng phẩm; định mức tiêu hao năng lượng; hệ số phức tạp.

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện quy trình chỉnh lý tài liệu nền giấy (hệ số 01) quy định tại Phụ lục I Thông tư số 16/2023/TT-BNV.

c) Định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện quy trình chỉnh lý tài liệu nền giấy phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu (hệ số 01) quy định tại Phụ lục II Thông tư số 16/2023/TT-BNV.

d) Hệ số phức tạp quy định tại Phụ lục III Thông tư số 16/2023/TT-BNV.

4. Tổ chức thực hiện

a) Định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy quy định tại Thông tư số 16/2023/TT-BNV là định mức tối đa. Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan, tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị nhưng không vượt quá định mức ban hành tại Thông tư số 16/2023/TTBNV.

b) Thông tư số 16/2023/TT-BNV khuyến khích các cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động chỉnh lý tài liệu nền giấy không sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng đinh mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư.

5. Về hiệu lực thi hành

Thông tư số 16/2023/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.