Số lượt truy cập

1397394

/ Tin tức

Triển khai Thông tư số 22/2023/TT-BCT ngày 14/11/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương

Ngày 04/12/2023, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 7211/SCT-VP về việc triển khai Thông tư số 22/2023/TT-BCT ngày 14/11/2023 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương.

Theo đó, Thông tư quy định chi tiết thi hành khoản 4 Điều 24; khoản 3 Điều 26; khoản 3 Điều 27; khoản 3 Điều 28; khoản 6 Điều 74; khoản 2 Điều 75; khoản 6 Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

Thông tư áp dụng đối với tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc, trực thuộc Bộ, ngành Công Thương và các tổ chức, cá nhân có thành tích đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Bộ, ngành Công Thương.

Thông tư số 22/2023/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024.

Chi tiết Thông tư đính kèm./.