Số lượt truy cập

1706984

/ Văn phòng Sở

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CTLT-BCT-CĐCT ngày 10/01/2023 của Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam

Ngày 07/3/2023, Giám đốc Sở Công Thương đã có văn bản số 1039/SCT-VP triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CTLT-BCT-CĐCT ngày 10/01/2023 của Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam

Thực hiện Chỉ thị số 01/CTLT-BCT-CĐCT ngày 10/01/2023 của Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam về tổ chức phong trào thi đua năm 2023, và nhằm phấn đấu đạt mục tiêu phát triển của ngành Công Thương đề ra năm 2023,

Ngày 07/3/2023, Giám đốc Sở Công Thương đã có văn bản số 1039/SCT-VP triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CTLT-BCT-CĐCT ngày 10/01/2023 của Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam. Đồng thời, yêu cầu các phòng, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đoàn thể Sở Công Thương thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng thể chế chính sách, thực hiện rà soát các quy định pháp luật, điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phân cấp, phân quyền mạnh hơn theo đúng quan điểm, chủ trương nghị quyết của Đảng.

2. Khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 32/QĐ-BCT ngày 09/01/2023 của Bộ Công Thương, góp phần thực hiện thành công các Chương trình, nhiệm vụ của ngành đã đề ra. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cơ cấu lại ngành Công Thương dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đối số; Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm, khơi thông rào cản về thủ tục hành chính để triển khai các dự án mới, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu CNH, HĐH đất nước. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh để đưa các dự án công nghiệp lớn có vai trò quan trọng đi vào vận hành nhằm gia tăng năng lực sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường xuất nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu, phụ tùng, linh kiện phục vụ cho sản xuất, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

3. Tích cực tham mưu tổng kết cơ chế, chính sách về hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là việc thực hiện chính sách thu hút đầu tư FDI trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm khuyến khích, ràng buộc các doanh nghiệp FDI có sự lan tỏa, chia sẻ, hỗ trợ thực chất các doanh nghiệp trong nước để thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển kỹ năng quản trị, hình thành các chuỗi cung ứng vật tư, nguyên liệu và cụm liên kết ngành, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt để từng bước tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

4. Tập trung thực hiện đồng bộ và triển khai hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực để mở rộng, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng và mặt hàng xuất nhập khẩu. Tăng cường khai thác các thị trường lân cận, còn tiềm năng, chuyển mạnh sang xuất khẩu chính ngạch gắn với xây dựng thương hiệu, thúc đẩy xuất khẩu bền vững. Tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến thương mại, phát triển hạ tầng số nhằm đẩy mạnh phân phối hàng hóa thông qua các kênh thương mại điện tử; nâng cao chất lượng hàng hóa theo hướng đáp ứng các quy định về TBT, SPS, yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường, chất lượng sản phẩm và quy tắc xuất xứ hàng hóa; Chú trọng quản lý nhập khẩu.

5. Phát triển mạnh thương mại nội địa để khai thác có hiệu quả thị trường gần 100 triệu dân. Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử để khai thác có hiệu quả hơn sự phát triển mạnh mẽ của xu hướng số hóa nền kinh tế; tăng cường hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, cạnh tranh không bình đẳng, phòng vệ thương mại … bảo đảm môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho doanh nghiệp.

6. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới lề lối, phương thức làm việc, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; chủ động phối hợp xử lý công việc gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động, tạo chuyến biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống.

7. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động. Tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, thực hiện tốt các chế độ đối với người lao động, cải thiện điều kiện làm việc.

8. Tiếp tục phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại thực hành tiết kiệm chống lãng phí”; “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Công Thương quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” ... Các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện các phong trào thi đua luôn được rộng khắp, liên tục, chủ động phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các phong trào thi đua và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Để thực hiện tốt những công việc nêu trên, mỗi cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị trong ngành Công Thương phải nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy thành tích đã đạt được, ra sức phấn đấu cùng nhau thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đề ra năm 2023.