Số lượt truy cập

1303343

/ Tin tức

Triển khai thực hiện Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ.

Ngày 12/9/2023, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 5716/SCT-VP về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ

Thực hiện Văn bản số 9273/UBND-THNC ngày 11/9/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ, Giám đốc Sở Công Thương đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nội dung sau đây:

1. Triển khai Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con dầu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị biết thực hiện (Đính kèm Nghị định số 56/2023/NĐ-CP). Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị định 56/2023/NĐ-CP theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Giao Phòng Kế hoạch Tài chính tổng hợp thực hiện đăng thông tin lên Website Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai để tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ; trong đó, tập trung tuyền truyền những quy định mới đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý, sử dụng con dấu; quản lý, sử dung pháo để cơ quan tổ chức cá nhân biết thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung triển khai thực hiện Nghị định số 56/2023/NĐ-CP của Chính phủ, đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc thực hiện./.