Số lượt truy cập

1834181

/ Văn phòng Sở

Văn phòng Sở - Sở Công Thương đã ban hành văn bản số 4930/SONOIBO-SCT-VP để triển khai đến các phòng việc V/v cử nhân sự tham gia nghị bồi dưỡng tập huấn công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử

​Ngày 01/8/2023, Văn phòng Sở - Sở Công Thương đã ban hành văn bản số 4930/SONOIBO-SCT-VP để triển khai đến các phòng việc V/v cử nhân sự tham gia nghị bồi dưỡng tập huấn công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử năm 2023

Ngày 01/8/2023, Văn phòng Sở - Sở Công Thương đã ban hành văn bản số 4930/SONOIBO-SCT-VP để triển khai đến các phòng việc V/v cử nhân sự tham gia nghị bồi dưỡng tập huấn công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử năm 2023. Nội dung cụ thể như sau: 

Đính kèm Văn bản đã ban hành

 Kính gửi:Các phòng thuộc Sở.


Thực hiện Thông báo số 2015/TB-STTTT ngày 31/7/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai về việc thông báo mời tham dự Hội nghị bồi dưỡng tập huấn công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử năm 2023.

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-SCT ngày 13/6/2023 về việc kiện toàn Ban biên tập Website của Sở Công Thương (đính kèm).

Văn phòng Sở đề nghị các phòng cử thành viên Ban Biên tập website Sở Công Thương tham dự Hội nghị theo Thông báo trên, thực hiện đăng ký trực tiếp tại link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUMnUPPHb4-pec-RACC72bNgZy5H1Fymcct7IdzRgRu86mAQ/viewform  hoặc gửi danh sách (theo mẫu bên dưới) về Văn phòng Sở (trước ngày 05/8/2023) để tổng hợp báo Sở Thông tin và Truyền thông.

Danh sách (bảng gồm cột) theo mẫu như sau:

STT, Họ và tên, Chức vụ, Đơn vị, Số điện thoại, Địa chỉ email, Ghi chú

Đề nghị các phòng quan tâm thực hiện./.