Số lượt truy cập

888205

/ Văn phòng Sở

V/v đăng ký danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng (máy móc, thiết bị cho phòng họp trực tuyến). Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh cho phép trang bị PHTT

Ngày 13/5/2022, Sở Công Thương ban hành văn bản để đăng ký, bổ sung danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng (máy móc, thiết bị cho phòng họp trực tuyến).

Ngày 13/5/2022, Sở Công Thương ban hành văn bản để đăng ký, bổ sung danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng (máy móc, thiết bị cho phòng họp trực tuyến).

Hồ sơ Văn bản đã ban hành
(ThietBiChuyenDung-PhongHopTT-2022.rar)

   

 

Kính gửi:

 

Sở Tài chính.

 

   

Căn cứ theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

   

Căn cứ văn bản số 1397/STC-QLG&CS ngày 18/03/2022 về việc có ý kiến xác định danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Công Thương;

   

Căn cứ văn bản số 4569/UBND-KTNS ngày 11/5/2022 về việc chấp thuận chủ trương xây dựng Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương.

   

Để thực hiện việc trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương nhằm phục vụ hội họp nội dung chuyên ngành công thương; các phòng, đơn vị trực thuộc Sở sẽ sử dụng phòng họp và Văn phòng Sở của Sở Công Thương sẽ trực tiếp quản lý.

   

Qua việc cứu kỹ về tính năng, cấu hình, dung lượng của danh mục máy móc thiết bị và căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị quy định: a) Máy móc, thiết bị chuyên dùng, trừ máy móc thiết bị quy định tại khoản 2 Điều này là máy móc, thiết bị có yêu cầu về tính năng, dung lượng, cấu hình cao hơn máy móc, thiết bị văn phòng ph biến và máy móc, thiết bị khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị;, Sở Công Thương xác định: danh mục máy móc thiết bị để trang bị phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương là máy móc, thiết bị chuyên dùng.

   

Vì vậy, Sở Công Thương đăng ký máy móc, thiết bị chuyên dùng phát sinh thêm theo nhu cầu thực tế chuyên môn gửi Sở Tài chính tổng hợp.

   

Sở Công Thương đăng ký danh sách cụ thể (Đính kèm).

   

Trân trọng./.