/ Danh sách cấp phép / Giấy phép sản xuất rượu / Số 03/GP-SCT ngày 08/4/2015 DNTN NM SX rượu VIP

DNTN NM SX rượu VIP

Chỉ tiêu Thông tin chi tiết
Tên đơn vị DNTN NM SX rượu VIP
Địa chỉ 22, đường liên tỉnh 16, xã Tân Hạnh
Số giấy phép Số 03/GP-SCT ngày 08/4/2015
Ngày hết hạn 4/7/2030